Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaan päivitysluonnoksesta – Kommenttipyyntö Dnro VN/19171/2023 YM

Tuulivoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta on kasvanut nopeasti, ja tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuutta merkittävästi. Tuulivoima onkin yksi nopeimmin kasvavista ja laajimmin ympäristöön vaikuttavista teollisuudenaloista tämän päivän Suomessa. Tuulivoimaloiden koko ja teho on kasvanut merkittävästi, ja voimalat sijoitetaan yhä laajempiin ja useampia voimaloita käsittäviin yksiköihin. Tuulivoiman sijoittamisesta päätetään kunnissa hanke kerrallaan, ja vaikutusarvioinneissa keskitytään pääasiassa […]

Uuden hallituksen tartuttava tuulivoiman epäkohtiin

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kauppalehdessä 8.5.2023: Anni Mikkonen kirjoitti (KL 27.4.), että tuulivoima on Suomessa kattavasti säänneltyä. Tuulivoimaan sovelletaan kuitenkin samoja säädöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen, vaikka se poikkeaa vaikutuksiltaan tavanomaisesta rakentamisesta oleellisesti. Harvojen tuulivoimaa koskevien erityissäädösten tarkoituksena on pikemminkin helpottaa tuulivoiman rakentamista, kuin torjua siitä aiheutuvia haittoja. Meillä on kyllä tuulivoimameluasetus, mutta siinä asetettujen melurajojen noudattamista […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n terveiset uudelle hallitukselle ja eduskunnalle: tuulivoimaa ohjaava lainsäädäntö on saatettava ajan tasalle alkavan vaalikauden aikana – vain siten voidaan varmistaa laajamittaisesta tuulivoimarakentamisesta aiheutuvien haittojen pysyminen hallinnassa

Tuulivoimaa edistetään nyt suuren innostuksen vallassa. Tuulivoiman uskotaan pelastavan ilmaston ja Suomen talouden. Tuulivoimasta halutaan veturia vetytaloudelle ja vihreän siirtymän hankkeille, ja Suomesta kaavaillaan ”puhtaan energian” suurvaltaa. Tapana on puhua Suomen ”valtavasta tuulivoimapotentiaalista” ja tänne halutaan houkutella ulkomaisia tuulivoimainvestointeja. Suomi onkin Euroopan houkuttelevin tuulivoimamarkkina, ja ala on yhä enemmän ulkomaisten toimijoiden hallussa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen ilmoituksen […]

Räjähdysmäisesti lisääntyvä tuulivoimarakentaminen vaatii parempaa sääntelyä

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus eduskuntavaaliehdokas Kaisa Juuson vaalilehdessä: Viime vuonna Suomeen valmistui 437 uutta tuulivoimalaa, mikä nosti kokonaismäärän 1393 voimalaan. Lisää tuulivoimaa rakennetaan myös tulevina vuosina. Suomen tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan suunnitteilla on 333 hanketta, joihin on tulossa 6827 voimalaa. Lisäksi vielä julkistamattomia hankkeita on konsulttiyhtiö FCG:n mukaan 185 kappaletta. Tuulivoimaloiden määrän ennakoidaan nelin-viisinkertaistuvan lähivuosikymmeninä. Lisäksi tuulivoimarakentaminen […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kuntatiedote 1/2023

TV-KY ry: Kuntatiedote 1/2023 MIKSI KANNATTAISI EDELLYTTÄÄ JOKAISELTA KUNTAAN SUUNNITELTAVALTA TUULIVOIMAHANKKEELTA YMPÄRISTÖLUPAA ENNEN VOIMALOIDEN KÄYTTÖÖNOTTOA? Tuulivoimabuumi käy kuumana, ja uusia tuulivoimahankkeita tulee vireille nopeaan tahtiin. Tuulivoimalat ovat entistä suurempia, ja kilpailun kiristyessä hankkeissa on yhä enemmän voimaloita. Tuulivoimahankkeet varaavat käyttöönsä laajoja maa-alueita, ja suuremmista tuulivoimaloista aiheutuu myös suurempia ympäristövaikutuksia, jotka leviävät laajemmalle alueella. Tuulivoimarakentaminen koskettaa […]

Aloite kansalaisaloite.fi:ssä: Tuulivoimaloita koskeva laki uusittava viipymättä

Tuulivoimaloita koskeva laki uusittava viipymättä – Luonto ja turvallinen elinympäristö kuuluvat meille. Tuulivoimaloita koskeva lainsäädäntö ei huomioi voimaloiden todellisia ympäristövaikutuksia luontoon, maisemaan ja ihmisten terveyteen. Kansainvälisen tieteellisen tutkimusnäytön pohjalta vaadimme, että ympäristönsuojelulakia on uudistettava viipymättä ja kaikki jo toiminnassa olevat tuulivoimalat on saatettava ympäristöluvan alaisiksi. Suunnitteilla olevien maa- ja merituulivoimaloiden yhä suurenevan koon, tehojen ja […]

Kuntavaalit ovat myös tuulivoimavaalit – suhtautuminen tuulivoimaan jakaa mielipiteitä

Alkuperäinen artikkeli/haastattelut on julkaistu Kuntalehden verkko-versiossa 6.5.2021. Tuulivoima on asia, joissa valtuutetuilla on lopulta runsaasti päätösvaltaa. Osa kunnista valitsee kiinteistöverotulot, osa valitsee elon ilman tuulimyllyjä. Kaavoitusmonopolin myötä kesäkuun kuntavaaleissa valittavilla uusilla valtuutetuilla on paljon valtaa, kun tuulivoimapuistosuunnitelmat muuttuvat sanoista teoiksi. Jos enemmistö valtuutetuista sanoo tuulivoiman vaatimalle kaavalle ei, niin silloin myllyt jäävät nousematta. Tuulipuistot ovat […]

Järkevyyttä tuuli­voi­ma­han­kin­toihin

Äs­ket­täin jul­kais­tus­sa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen las­kel­mas­sa ver­ra­taan il­mas­to­pääs­tö­jen vä­he­ne­mis­tä kun­nit­tain. Si­mon kun­nas­sa pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet hui­ke­at 121 pro­sent­tia ja Lu­han­gan kun­ta­kin keik­kuu taas pal­kin­noil­la. Lu­han­gas­sa­han on vain va­jaat 700 asu­kas­ta, ei kuu­den tuu­li­voi­ma­lan li­säk­si muu­ta te­ol­li­suut­ta ei­kä juu­ri lii­ken­net­tä. Edes tuu­li­voi­ma­lat ei­vät tuo­neet yh­tään työ­paik­kaa lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta. On hyvä, et­tä pääs­tö­jä vä­hen­ne­tään, mut­ta tuu­li­voi­man va­raan ei […]

Isoille tuulivoimaloille ympäristöluvat!

Ulkomaiset tuulivoimayhtiöt pyrkivät Suomeen innokkaasti, koska Keski-Euroopassa tuulivoiman vastustus on noussut suureksi. Tähän asti tuulivoimaa on rakennettu enimmäkseen harvaan asutuille seuduille kauas kasvukeskuksista. Kilpailu sopivista sijoituspaikoista käy kuitenkin yhä kovemmaksi ja uusia sijoituspaikkoja etsitään yhä lähempää suuria asutuskeskuksia. Tuulivoimaloiden vastustus tulee väistämättä lisääntymään, ja päättäjät joutuvat ottamaan haitoista kärsivien ihmisten ongelmat huomioon. Tuulivoiman lisärakentamista perustellaan […]