Järkevyyttä tuuli­voi­ma­han­kin­toihin

11.2.2020

Äs­ket­täin jul­kais­tus­sa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen las­kel­mas­sa ver­ra­taan il­mas­to­pääs­tö­jen vä­he­ne­mis­tä kun­nit­tain. Si­mon kun­nas­sa pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet hui­ke­at 121 pro­sent­tia ja Lu­han­gan kun­ta­kin keik­kuu taas pal­kin­noil­la.

Lu­han­gas­sa­han on vain va­jaat 700 asu­kas­ta, ei kuu­den tuu­li­voi­ma­lan li­säk­si muu­ta te­ol­li­suut­ta ei­kä juu­ri lii­ken­net­tä. Edes tuu­li­voi­ma­lat ei­vät tuo­neet yh­tään työ­paik­kaa lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta. On hyvä, et­tä pääs­tö­jä vä­hen­ne­tään, mut­ta tuu­li­voi­man va­raan ei krii­si­kun­nil­la ole syy­tä tuu­dit­tau­tua.

Sak­sas­ta löy­tyy va­roit­ta­via esi­merk­ke­jä. Siel­lä on pie­niä kun­tia ja ky­liä, jot­ka ovat ra­ken­ta­neet tu­le­vai­suut­taan vain uu­siu­tu­van ener­gi­an va­raan ja eri­tyi­ses­ti tuu­li­voi­man va­raan.

KUN tuu­li­voi­man on­gel­mat ovat sit­ten pal­jas­tu­neet niin ti­lan­ne ei ole help­po.

En­sin­nä­kään ky­lien säh­kön ku­lut­ta­jat pys­ty­vät it­se käyt­tä­mään vain mur­to-osan siel­lä tuu­li­voi­mal­la tuo­te­tus­ta säh­kös­tä. Sen myyn­ti ul­ko­puo­lel­le on kil­pai­lu­ti­lan­teen ja siir­to­verk­ko­ra­joi­tus­ten ta­kia han­ka­laa.

Toi­sek­si ky­lis­sä ja alu­eil­la, jon­ne on ra­ken­net­tu mie­le­tön mää­rä tuu­li­voi­maa on teh­ty ha­vain­to­ja, et­tä sin­ne ei ha­lua muut­taa enää ku­kaan, ta­lo­ja tyh­jil­lään, ik­ku­nois­sa ei va­lo­ja, ei lap­sia leik­ki­puis­tois­sa, ei nuo­ria ur­hei­lu­ken­täl­lä, nuo­ri­so­ti­lo­ja sul­jet­tu.

Om­pe­lu­seu­ra­kin on lak­kau­tet­tu. Jos ky­lä­ka­dul­la vie­lä joku sat­tuu tu­le­maan vas­taan niin ei enää hy­myi­le vaan kään­tää kat­seen maa­han. Kir­kon sei­niin ja ka­toil­le­kin on asen­net­tu au­rin­ko­pa­nee­lei­ta.

SI­MON kun­nan ti­lan­ne on han­ka­la. Vä­ki­lu­ku on las­kus­sa ja syn­ty­vyys al­hais­ta. Vä­es­tö­mää­rän en­na­koi­daan las­ke­van ny­kyi­ses­tä 3 000:sta kah­teen tu­han­teen. Ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vio on ali­jää­mäi­nen.

Vuo­den 2018 ti­lin­pää­tös­kin oli yli puo­li mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen, vaik­ka tuu­li­voi­ma­lat tuot­ti­vat 850 000 eu­roa kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja. Vii­me vuo­den ali­jää­mäk­si on ar­vi­oi­tu 1,6 mil­joo­naa eu­roa.

Edel­leen Si­mon kun­ta ku­ten mo­net muut­kin kun­nat las­ke­vat tuu­li­voi­man pe­las­ta­vaan voi­maan, vaik­ka koko tuu­li­voi­ma-alaa uh­kaa krii­si.

Säh­kön hin­nan en­na­koi­daan jää­vän pi­dem­mäk­si ai­kaa € 30/MW ta­sol­le tai jopa sen al­le. On vai­kea ku­vi­tel­la, et­tä sil­loin teh­täi­siin in­ves­toin­ti­pää­tös­tä yh­des­tä­kään tuu­li­voi­ma­las­ta ja ny­kyi­si­ä­kin hank­kei­ta ly­kä­tään tai lo­pe­te­taan.

TUU­LI­VOI­MA­RA­KEN­TA­MIS­TA kos­ke­vat mää­räyk­set ovat van­hen­tu­neet. Ne on laa­dit­tu ai­ka­na, jol­loin ny­kyi­sin jopa 300 m kor­kui­sis­ta tuu­li­jät­ti­läi­sis­tä ja kym­me­nien voi­ma­loi­den ”puis­tois­ta ” ei tie­det­ty vie­lä mi­tään.

Täl­lai­sia ko­los­saa­li­sia ra­ken­nel­mia var­ten pe­rus­te­taan yleen­sä muu­ta­man tu­han­nen heh­taa­rin te­ol­li­suu­sa­lue ja usein kes­kel­le kos­ke­ma­ton­ta luon­toa.

Kai­kil­le te­ol­li­suus­tuu­li­voi­ma­loil­le tu­li­si vaa­tia ym­pä­ris­tö­lu­pa ja sään­nök­set oli­si saa­tet­ta­va ajan ta­sal­le. Suo­mes­sa jopa po­ni­tal­leil­le voi­daan mää­rä­tä ym­pä­ris­tö­lu­pa.

Jos tuu­li­voi­ma­loi­ta ra­ken­ne­taan niin ne pi­tää si­joit­taa alu­eil­le, joil­la niis­tä ei syn­ny hait­to­ja ih­mi­sil­le, ym­pä­ris­töl­le ei­kä mai­se­mil­le. Va­li­tet­ta­van usein kun­ta­päät­tä­jät tart­tu­vat hä­dis­sään tuu­li­voi­ma­loi­den tuo­miin kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loi­hin tuu­li­voi­man hait­to­jen kus­tan­nuk­sel­la.

 

Han­nu Hei­no­nen
Tam­mi­jär­vi


Lukijan mielipide on julkaistu Suomenmaa -lehdessä 11.02.2020.