Usein kysytyt kysymykset

Olemme tavallisia suomalaisia, jotka ovat joutuneet havahtumaan siihen, että lähiympäristöömme ollaan kovalla kiireellä suunnittelemassa suuria tuulivoimantuotantoalueita. Niiden vaikutuksesta kansalaisten elinympäristöön on jaettu vain niukasti tietoja, ja sen vain myönteisessä hengessä. Yhdistys on perustettu elokuussa 2012.

Yhdistys syntyi, kun kansalaiset havaitsivat, että suurten tuulivoimaloiden melu- ja ympäristöhaitoista on saatava lisää puolueetonta tietoa, eikä pelkästään tuulivoima-alan esittämiä näkemyksiä ja yhtiöiden tilaamia konsulttiselvityksiä.

Yhdistys toimii tuulivoiman vaikutuspiiriin joutuvien kansalaisten etujärjestönä ja yhdyssiteenä. Tavoitteenamme on, että tuulivoiman rakentamisesta ja toiminnasta ihmisille, luonnolle ja kulttuuriperinnölle aiheutuvat haitat estetään tai ainakin minimoidaan. Seuraamme ja esitämme tuulivoimaan liittyvää tutkittua tietoja ja tiedotamme siitä. Teemme yhteistyötä muiden samoja tarkoitusperiä edistävien kotimaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa. Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin tuulivoimasta aiheutuviin haittoihin liittyvän tiedon lisäämiseksi ja haittojen ehkäisemiseksi. Teemme aloitteita ja esityksiä ja annamme lausuntoja tuulivoimaa koskevien säädösten ja viranomaisohjeiden korjaamiseksi tuulivoimarakentamisen nykytilannetta vastaavaksi. Annamme jäsenillemme maksutonta neuvontaa tuulivoimaan liittyvissä kysymyksissä.

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Tuulivoimaloiden sijoittaminen ratkaistaan rakentamista ohjaavalla tuulivoimayleiskaavalla, asemakaavalla tai aivan pienimmissä hankkeissa suunnittelutarveratkaisulla. Lisäksi jokaiselle tuulivoimalalle tulee hakea rakennuslupa, jonka tulee olla kaavamääräysten tai suunnittelutarveratkaisun mukainen. Mikäli rakennuslupia myönnettäessä on tarpeen poiketa kaavamääräyksistä, tulee asia ratkaista tapauskohtaisesti ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat poikkeamisen edellytykset. Tuulivoimakaavoista ja tuulivoimaloiden rakennusluvista päätetään kunnissa. Seudullisesti merkittäville tuulivoimahankkeille (yleensä 10 voimalaa tai enemmän) tulee lisäksi olla aluevaraus maakuntakaavassa.

Laissa ei säädetä siitä, minne tai miten tuulivoimahankkeet on sijoitettava, sijoittaminen perustuu kaavoitusmenettelyn yhteydessä tapahtuvaan tapauskohtaiseen arviointiin ja sen yhteydessä tehtäviin laissa tarkoitetulla tavalla riittäviin selvityksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Yli 10 voimalla käsittävissä tai yhteiseltä nimellisteholtaan yli 45 MW:n tuulivoimahankkeissa toimitetaan lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-menettely. Tarvittavat selvitykset laatii käytännössä poikkeuksetta tuulivoimayhtiö.

Asuinrakennusten ulkopuolella toteutuvaa melua säädellään valtioneuvoston asetuksella tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015 (ns. tuulivoimameluasetus). Melutaso altistuvassa asuinrakennuksessa ei sää ylittää 45 dB päivällä eikä 40 dB yöllä. Asuntojen sisätiloissa toteutuvaa melua säädellään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 545/2015 (ns. asumisterveysasetus). Melun toimenpiderajat asuinhuoneissa ovat 35 dB päivällä, 30 dB yöllä, muissa tiloissa 40 dB. Yöaikainen mahdollisesti unihäiriöitä aiheuttava selvästi taustamelusta erottuva melu (esim. tuulivoimamelu) ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona klo 22-7 niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

Tuulivoimaloiden sijoittaminen asutuksen yhteyteen ratkaistaan tuulivoimayhtiön esittämän melumallinnuksen tulosten perusteella. Asumisterveysasetuksella säädettyjen sisämelutasojen ei katsota ylittyvän, mikäli melumallinnuksen mukaan tuulivoimameluasetuksen mukaiset ulkomelutasot eivät ylity.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitus perustuu kunnan itsehallintoon. Tämä antaa kunnalle oikeuden harkita, mitä alueita esimerkiksi tuulivoimaa varten kaavoitetaan ja milloin ja millä ehdoilla kaavoitukseen ryhdytään. Kunnilla ei ole velvollisuutta kaavoittaa alueita tuulivoimaloita varten. Kunnalla on myös oikeus ottaa käyttöön tuulivoimakaavoituksessa noudatettavia ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä tai tuulivoimameluasetuksen mukaista tiukemmista melurajoista.

Laissa on säädetty useita vaiheita, joissa kunnan asukkaita tai naapureita tulee kuulla ennen päätöksentekoa. Yhtä tärkeää on kuitenkin suora vaikuttaminen kuntapäättäjiin. Lisäksi kuntalaissa säädetty kuntalaisaloite on tuulivoima-asioissa usein käytetty vaikutuskeino.

Tuulivoimahankkeita ei ole säädetty ympäristönsuojelulaissa yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi, mutta tuulivoimahankkeillekin tulee olla tapauskohtainen ympäristölupa, mikäli niiden toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupaa voidaan edellyttää joko ennen voimaloiden käyttöönottoa, tai hallintopakkomenettelyllä toiminnan valvonnan yhteydessä.

Jos tuulivoimaloiden melusta tai välkkeestä aiheutuu haittaa, asiassa tulee ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, ja pyytää viranomaiselta toimia haitan selvittämiseksi ja poistamiseksi. Ympäristönsuojelulaissa on säädetty haitankärsijälle vireillepano-oikeus, mikäli viranomainen ei ryhdy laissa säädettyihin toimiin haitan poistamiseksi. Tuulivoimaloiden meluhaittaan puuttuminen on mahdollista ainoastaan ympäristölupamääräyksillä, joten samalla kannattaa vaatia, että hankkeen tuulivoimaloiden omistaja velvoitetaan hakemaan tuulivoimahankkeelle ympäristölupa. Mikäli tuulivoimalan melu haittaa myös asunnon sisätiloissa, tulee ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen ja pyytää asunnontarkastusta.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry auttaa ja neuvoo

Yhdistyksemme antaa jäsenilleen maksutonta neuvontaa tuulivoimaan liittyvissä kysymyksissä.