Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää: Yhden luukun lainsäädäntöhankkeen yhteydessä tuuli- ja aurinkovoimahankkeet tulee säätää ympäristölupasääntelyn piiriin, ja samalle viivalle muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa

14.5.2024

Eräässä äskettäin Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa vaadittiin, että ympäristönsuojelun tehokkainta välinettä, ympäristölupajärjestelmää ei saa vesittää ohituskaistoilla pyrittäessä vihreän siirtymän hankkeiden nopeuttamiseen.

Ympäristöluvalla voidaan varautua ennakolta toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, ja tarvittavin lupaehdoin mitoittaa toiminta ympäristön sietokyvyn mukaiseksi ja estää luontoarvojen tuhoutuminen.

Tämän hetken nopeimmin kasvava ja laajimmin ympäristöön vaikuttava teollisuudenala, tuulivoima, on kuitenkin ympäristölupasääntelyn ulkopuolella. Tuulivoimahankkeita ei ole säädetty yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi, ja lakiin kirjattu tapauskohtainen ympäristölupakin on mahdollinen vain rajatuissa tapauksissa, ja on siksi harvinainen.

Tuulivoimahankkeiden jättämistä ympäristölupasääntelyn ulkopuolelle on perusteltu sillä, että tuulivoimaloille on säädetty asetuksella melurajat, joita asuinrakennusten ulkopuolella ei saa ylittää. Ilman ympäristölupaa tuulivoimaloiden toimintaa ei kuitenkaan voida viranomaistoimin valvoa, eikä ilman ympäristölupaa voida myöskään asettaa lupaehtoja monille muille tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuville vaikutuksille, jotka muilla toimialoilla kuuluvat ympäristölupasääntelyn piiriin.

Toiminnassa olevista tuulivoimaloista aiheutuviin haittoihin puuttuminen on erittäin vaikeaa, koska se on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan mahdollista ainoastaan ympäristölupamääräyksillä. Ympäristöluvan voimaan saaminen on kuitenkin nykylainsäädännöllä äärimmäisen vaikea prosessi, joka ei yleensä onnistu ilman useita oikeudenkäyntejä, ja vie siksi käytännössä kymmenen vuotta. Prosessin ollessa kesken haittoihin ei voida vaikuttaa millään tavalla.

Sama ongelma tulee vastaan myös aurinkoenergiahankkeiden kohdalla teollisen aurinkovoiman päästessä toden teolla vauhtiin, vaikka aurinkovoimasta mahdollisesti aiheutuvat haitat ovatkin erilaisia kuin tuulivoiman aiheuttamat haitat.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että meneillään olevassa ympäristöhallinnon lupa- ja valvontajärjestelmien uudistuksessa uusiutuvan energian hankkeet tulee saattaa ympäristölupasääntelyssä samalle viivalle muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa, ja kaikki teolliset tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeet on säädettävä yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry