Lukijalta: Lisää vihreitä valheita

Lehdissä on ollut paljon kirjoituksia Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kuntakohtaisista luokituksista kuntien aiheuttamien päästöjen suhteen. Kirjoituksissa hehkutetaan Simon päästöjen pienuutta, joka on saatu aikaan rakentamalla paljon tuulivoimaa. Tuulivoiman mukaan ottaminen päästöjen kuntaluokituksiin vie pohjan pois Syke:n selvitykseltä. Keskus syyllistyy karkeisiin virhearviointeihin ja olettamuksiin, joille ei löydy mitään tilastollisia tai laskennallisia perusteita. Näiden virhearviointien vuoksi selvityksen vaikutukset […]

Järkevyyttä tuuli­voi­ma­han­kin­toihin

Äs­ket­täin jul­kais­tus­sa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen las­kel­mas­sa ver­ra­taan il­mas­to­pääs­tö­jen vä­he­ne­mis­tä kun­nit­tain. Si­mon kun­nas­sa pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet hui­ke­at 121 pro­sent­tia ja Lu­han­gan kun­ta­kin keik­kuu taas pal­kin­noil­la. Lu­han­gas­sa­han on vain va­jaat 700 asu­kas­ta, ei kuu­den tuu­li­voi­ma­lan li­säk­si muu­ta te­ol­li­suut­ta ei­kä juu­ri lii­ken­net­tä. Edes tuu­li­voi­ma­lat ei­vät tuo­neet yh­tään työ­paik­kaa lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta. On hyvä, et­tä pääs­tö­jä vä­hen­ne­tään, mut­ta tuu­li­voi­man va­raan ei […]