Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää: Yhden luukun lainsäädäntöhankkeen yhteydessä tuuli- ja aurinkovoimahankkeet tulee säätää ympäristölupasääntelyn piiriin, ja samalle viivalle muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa

Eräässä äskettäin Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa vaadittiin, että ympäristönsuojelun tehokkainta välinettä, ympäristölupajärjestelmää ei saa vesittää ohituskaistoilla pyrittäessä vihreän siirtymän hankkeiden nopeuttamiseen. Ympäristöluvalla voidaan varautua ennakolta toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, ja tarvittavin lupaehdoin mitoittaa toiminta ympäristön sietokyvyn mukaiseksi ja estää luontoarvojen tuhoutuminen. Tämän hetken nopeimmin kasvava ja laajimmin ympäristöön vaikuttava teollisuudenala, tuulivoima, on kuitenkin ympäristölupasääntelyn ulkopuolella. Tuulivoimahankkeita […]

Tuulivoimahankkeiden tienkäyttöoikeuksista tulee sopia tiekunnan kanssa. Oikeus käyttää yksityistietä ei synny maanvuokrasopimuksella, eikä ole itsestäänselvyys.

Tuulivoimahankkeet ja tuulivoimalat sijoitetaan yleensä yksityisteiden varsille tai läheisyyteen. Olemassa olevia yksityisteitä käytetäänkin lähes jokaisessa tapauksessa osana tuulivoimahankkeen huoltotiestöä. Oikeus tien käyttöön ei kuitenkaan synny maanvuokrauksen myötä, vaan tien käytöstä tulee sopia tiekunnan tai jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaiden kanssa, ja tien käytöstä on suoritettava korvauksena käyttömaksu. Tienkäyttösopimuksessa sovitaan tien käytöstä rakentamisen ja varsinaisen […]

Suomeen tarvitaan tuulivoimaloiden purkamista ja alueen ennallistamista koskeva kansallinen standardi

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on ehdottanut käytöstä poistettavien tuulivoimaloiden purkamista, purkumateriaalisen kierrätystä ja alueen ennallistamista koskevan kansallisen SFS-standardin laatimista Saksan mallin mukaisesti. Saksassa on laadittu standardi DIN SPEC 4866 ”Nachhaltiger Råuckbau, Demontage, Recycling und Verwertung von Windenergieanlagen”, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten purkaminen ja ennallistaminen tulee toteuttaa. Standardin mukaan mm. tuulivoimaloiden perustukset tulee poistaa maaperästä kokonaan, […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry ei hyväksy hallituksen esityksessä ehdotettuja heikennyksiä luonnonsuojelulakiin. Heikennykset ovat huomattavasti jyrkempiä, kuin mihin REDIII-direktiivin määräykset maatamme velvoittavat.

REDIII-direktiivin tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian investointeja muun ohella velvoittamalla jäsenvaltiot käsittelemään uusiutuvan energian hankkeita erittäin tärkeän yleisen mukaisina, kun lupamenettelyjen yhteydessä päätetään mahdollisuudesta poiketa luontodirektiivin ja lintudirektiivin suojelumääräyksistä ja siihen saakka, että ilmastoneutraalius on saavutettu. Direktiivissä säädetään myös, että mikäli uusiutuvan energian hankkeessa on toteutettu tarvittavia lieventäviä toimenpiteitä, luontodirektiivin ja lintudirektiivin nojalla suojeltujen lajien […]

Aloite ”Tuulivoimalan rakentaminen liikenneväylien yhteyteen” -ohjeen päivittämiseksi tuulivoimarakentamisen nykytilaa vastaavaksi

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n viesti Väylävirastolle ja Suomen Tieyhdistys ry:lle: Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (Liikenneviraston ohjeita 8-2012) on annettu kaksitoista vuotta sitten, jolloin rakennettavat tuulivoimalat olivat kokonaiskorkeudeltaan enintään 200-metrisiä, ja niissä oli enintään 50-60-metriset lavat. Nykyisin suunnitteille tulevissa hankkeissa kyse on lähes poikkeuksetta kokonaiskorkeudeltaan 300-350-metrisistä voimaloista, joissa lavan pituus voi olla jopa 100 metriä. Liikenneviraston antama […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että kuntalaisia tulee kuulla ennen tuulivoimakaavoitusaloitteen hyväksymistä koskevaa päätöstä ja valitusoikeutta kaavan hyväksymispäätöksestä tulee laajentaa alueidenkäyttölainsäädännön uudistamisen yhteydessä

Alueidenkäytön lainsäädäntöä uudistetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on mm. edistää kaavoituksen sujuvuutta, hyvää elinympäristöä ja alueiden elinvoimaisuutta. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry ehdottaa seuraavien tuulivoimarakentamiseen liittyvien säädösten ottamista alueidenkäyttölakiin: Tuulivoimaa koskevan erityissääntelyn tarve: Tuulivoima on nopeimmin kasvava ja laajimmin ympäristöön vaikuttava teollisuudenala tämän hetken Suomessa. Tuulivoimahankkeita on vireillä moninkertainen määrä muihin vastaaviin teollisiin hankkeisiin verrattuna. […]

Tuulivoimaloiden suojaetäisyyksiä tiealueisiin tulisi kiireellisesti tarkistaa

Eräs tuulivoimayhtiö kirjoitti maanomistajille lähettämässään joulutervehdyskirjeessä: ”Talven tullen haluamme muistuttaa, että talvella jäänheiton riski on olemassa noin 500 metrin etäisyydellä voimalasta. Huomioittehan tämän liikkuessanne tuulipuiston alueella. Joulukuusta hakiessa tai muutoin alueella liikkuessa suosittelemme kypärän käyttöä”. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n verkkosivuilla kerrotaan, että vaikka tuulivoimalan lavoista voi tietyissä olosuhteissa tippua jäätä, on erittäin harvinaista, että voimalasta irtoava […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää tuulivoimaloiden kiinteistöverojen huomioimista verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa

Suomessa kuntia kannustetaan kiinteistöverohyödyillä kaavoittamaan alueitaan tuulivoimalle, ja kiinteistöverotulot ovatkin tärkeä motivaatiotekijä kuntien tuulivoimapäätöksissä.  Tuulivoimaa ei voida kuitenkaan rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Itä-Suomessa tuulivoiman rakentamista rajoittaa puolustusvoimien tutkavalvonta. Suomella on pitkä yhteinen raja hyökkäyssotaa toisen naapurimaansa kanssa käyvän arvaamattoman valtion kanssa. Puolustusvoimat hoitaa tärkeää lakisääteistä tehtävää itärajan turvallisuutta valvoessaan. Tuulivoimalat häiritsevät tutkien toimintaa.  Verotuloihin […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää uuden energiahankkeiden maanvuokrausta koskevan luvun lisäämistä maanvuokralakiin

Hallitusohjelman mukaan hallitus parantaa maanomistajien asemaa tuulivoimarakentamisessa ja toteuttaa tuulivoiman oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi mm. purku- ja ennallistamisvelvoitteen ja rahaston käyttöönoton, sekä nostaa sähkölinjojen johtokäytävien lunastuskorvauksia. Ehdotamme näiden tavoitteiden toteuttamista maanvuokralakia uudistamalla. Maanvuokralakiin tulee lisätä uusi, energiahankkeiden maanvuokrausta koskeva luku. Nykytilanne: Tuulivoimahankkeiden maanvuokrauksessa sovelletaan vuodelta 1966 peräisin olevaa maanvuokralakia (1966/258), sen viidettä lukua, joka kuitenkin soveltuu huonosti […]