Tuulivoimahankkeiden tienkäyttöoikeuksista tulee sopia tiekunnan kanssa. Oikeus käyttää yksityistietä ei synny maanvuokrasopimuksella, eikä ole itsestäänselvyys.

17.4.2024

Tuulivoimahankkeet ja tuulivoimalat sijoitetaan yleensä yksityisteiden varsille tai läheisyyteen. Olemassa olevia yksityisteitä käytetäänkin lähes jokaisessa tapauksessa osana tuulivoimahankkeen huoltotiestöä. Oikeus tien käyttöön ei kuitenkaan synny maanvuokrauksen myötä, vaan tien käytöstä tulee sopia tiekunnan tai jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaiden kanssa, ja tien käytöstä on suoritettava korvauksena käyttömaksu.

Tienkäyttösopimuksessa sovitaan tien käytöstä rakentamisen ja varsinaisen toiminnan aikana, tiehen tehtävistä muutoksista, liittymistä, tiealueelle sijoitettavista kaapeleista, rummuista ja vastaavista sekä liittymisvastikkeesta, käyttökorvauksista ja kunnossapitokustannuksista, ja muista tienkäyttöön liittyvistä asioista. 

Tiekunnan toimivalta ulottuu kuitenkin vain tierasitettuun alueeseen. Tuulivoimahankkeissa joudutaan tiehen tekemään aina muutoksia, jotka ulottuvat tiekunnan toimivallan ulkopuolelle. Teitä joudutaan leventämään, mahdollisesti siirtämään, mutkia oikomaan, risteysalueita leventämään, puustoa poistamaan ja tien kantavuutta vahvistamaan. Kaikista toimenpiteistä tulee tehdä maanomistajien kanssa sopimus, ja tarvittaessa pitää yksityistietoimitus, jossa määritellään tien uusi sijainti ja arvioidaan korvaukset maanomistajalle (lähde: MTK:n tuulivoimaopas).

Maanmittauslaitos julkaisi 16.4.2024 tiedotteen, jossa se kehotti sopimaan teiden käytöstä nykyistä tehokkaammalla tavalla, jotta tieto sovitun tien käytöstä tuulivoimala-alueella näkyy kaikille kiinteistörekisterissä yksiselitteisellä tavalla.

Maanmittauslaitos on kiinnittänyt huomiota siihen, että teiden käytöstä sovitaan usein pelkästään maanvuokrasopimuksissa, eikä tienkäyttöoikeutta vahvisteta tietoimituksella. Maanmittauslaitos kehottaakin ottamaan maanvuokrasopimuksiin maininnan, että ”tieoikeus vahvistetaan yksityistietoimituksessa”.

Jos osapuolet ovat sopineet tien käytöstä ainoastaan vuokrasopimuksessa, tieto tien käytön oikeuksista ei siirry kiinteistörekisteriin seuraavan kiinteistön omistajan eikä muiden nähtäväksi. Vuokrasopimus kirjataan ainoastaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Yksityistietoimituksessa maanmittauslaitos rekisteröi tienkäyttösopimuksella sovitus asiat kiinteistörekisteriin.

Linkki Maanmittauslaitoksen tiedotteeseen: https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/tuulivoimapuistojen-maankayton-sopimuksia-helppo-parantaa

Yksityistielaissa säädetään yksityisteistä ja tieoikeudesta, niiden perustamisesta, muuttamista ja lakkauttamisesta, yksityisteiden tienpidosta, yksityistietoimituksesta sekä tieosakkaiden, kiinteistönomistajien ja muiden asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista (2 §).

Muiden kuin tieosakkeiden oikeudesta käyttää tietä säädetään yksityistielain 28 §:ssä. Sen mukaan muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuva yksityistien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävään toimintaan on luvanvaraista. Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi. Luvanvaraisesta tien käytöstä on suoritettava korvauksena käyttömaksu, jollei muuta sovita. Luvan antaa tiekunta, tai jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat.

Tiealueen tiekäyttöön ottamisen jälkeen suostumuksen kiinteistöä tai yhdyskuntaa palvelevan maahan sijoitettavan johdon tai sellaiseen liittyvän vähäisen laitteen sijoittamiseen antaa tiekunta, tai jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat (30 §).

Luvanvaraisesta tienkäytöstä maksettava käyttömaksu on määrättävä sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vastaavanlaisesta tien käytöstä osakkaalle määrättävä tiemaksu ja tien käyttämisestä mahdollisesti johtuva erityinen kunnossapitokustannusten lisääntyminen. Yksityistietoimituksessa tai tiekunnan kokouksessa voidaan päättää, että käyttömaksuun sisältyy perusmaksu, joka kattaa enintään tiekunnan hallintoasioiden hoitamisesta aiheutuvat välittömät kulut. Perusmaksu on samansuuruinen tiekunnan tieosakkailla ja käyttömaksun piirissä olevilla (38 §).

Linkki yksityistielakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560