Hannu Saari, opinnäytetyö Centria-ammattikorkeakoulu: Tuulivoiman profiilikustannukset 2021

Hannu Saari tutki opinnäytetyössään tuulivoiman profiilikustannuksia. Tuulivoiman lisärakentaminen syö kasvavien profiilikustannusten eli kannibalisaation myötä alan kannattavuuden. Tuulivoiman profiilikustannuksilla tarkoitetaan sähkön keskihinnan ja tuulivoimalla tuotetun sähkön hinnan erotusta. Tuulisina aikoina, kun tuulivoiman tuotanto on suurta, syntyy sähköstä ylitarjontaa, joka laskee sähkön hintaa. Ero sähkön keskihinnan ja tuulivoimalla tuotetun sähkön hinnan välillä kasvaa, kun tuulivoimaloiden tuotantoa ei […]

Agrarheute: Tuulivoiman maanvuokrat räjähtäneet käsiin Saksassa

Julkisten maanomistajien (valtio, kunnat) vuokrapyynnöt tuulivoimaloiden rakentamispaikoista ovat moninkertaistuneet. Aikaisemmin vuokrapyynnöt vaihtelivat 50 000 ja 150 000 euron välillä, nyt tuulivoimalapaikasta pyydetään jopa 460 000 euron vuosivuokraa 20 -25 vuoden ajaksi. Tuulivoimayhtiöt kritisoivat vuokravaatimusten kasvua voimakkaasti. ”Ahneus on puhjennut, sanoo Jens Kriete, kestävän kehityksen johtaja Koehler Revewable Energystä, joka suunnittelee tuulivoiman rakantamista Koehlerin paperitehtaiden käyttöön. Hintojen nousu johtaa […]

Tutkimus: Vedenalaiset melutasot ovat oletettua korkeampia merituulivoima-alueiden läheisyydessä ja vaarantavat uhanalaisia valaita USA:n rannikolla

Uusi yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että uhanalaiset mustavalaat altistuvat merituulivoimaloiden vuoksi korkeammille melutasoille kuin on aikaisemmin oletettu, ja tuulivoimateollisuus on antanut hallitukselle vääriä tietoja tuulivoimaloiden aiheuttamasta vedenalaisesta melusta. National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), jonka tehtävänä on valvoa meressä vallitsevia olosuhteita ja suojella meriluontoa, sanoo: ”ei ole todisteita siitä, että merituulivoimalat aiheuttaisivat valaiden kuolemia Itärannikolla”. Save the […]

Tuulivoima kiinnostaa Italian mafiaa

Italian poliisi pidätti mafiapomo Matteo Messina Denaron 16.1.2023 Palermossa. Sisilian mafian Cosa Nostran ”viimeistä kummisetää” on pidetty yhtenä Euroopan vaarallisimmista rikollisista. Matteo Messina Denaro loi mafian, joka soluttautui talouteen, yrityksiin ja pankkeihin, ja kuului Cosa Nostran korkeimpaan johtoon yli 20 vuotta. Mittavan omaisuutensa hän ansaitsi etupäässä huumekaupalla. Varoja oli sijoitettu uusiutuvan energian tuotantoon, varsinkin tuulivoimaan. […]

Lehdistötiedote: Vanhojen tuulivoimaloiden säätelemätön käyttö tappaa lepakoita – toimiva suojausjärjestelmä olisi helppo toteuttaa. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtiereforschung (Leibniz-IZW)

Lepakoita voitaisiin suojella tehokkaasti tuulivoimaloihin törmäämiseltä, jos tuulivoimalat suljettaisiin siksi ajaksi, kun lepakoiden aktiivisuus on korkeimmillaan. Kolmea neljäsosaa Saksan tuulivoimaloista ei ole kuitenkaan varustettu tällaisella toiminnanohjausjärjestelmällä, koska sitä koskevat määräykset ovat tulleet voimaan vasta voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Leibniz-IZW:n tutkijaryhmä on tutkimuksessaan havainnut, että ilman tällaista toiminnan säätelyä tuulivoimala voi tappaa useita satoja lepakoita kahden kuukauden […]

Kanditaatintutkielma: Taistelihan Don Quiotekin tuulimyllyjä vastaan – Kuinka vastustajia kehystetään suomalaisessa tuulivoimaa puolustavassa verkkokeskustelussa

Tuulivoima muotoillaan hyväksi ilmaston ja talouden kannalta, vastustuksessa esiin nostetaan huoli voimaloiden vaikutuksesta ympäristöön ja terveyteen. Aarne Oran sosiologian alaan kuuluvassa tutkimuksessa tarkastellaan, miten tuulivoiman puolustajat puhuvat koetuista vastustajistaan keskustelussa. Aikaisempi tutkimus keskittyy näkökannaltaan tuulivoiman puolustajien luomien kehysten tarkasteluun (esim. NIMBY). Tuulivoiman alkuaikoina päähuomio voimaloiden sijoittamisessa oli kustannustehokkuudessa ja sähköntuotantomäärissä, tuulivoiman kannatuksen ei arvioitu olevan […]

Factuel: Tuulivoimakapasiteetin kasvusta huolimatta tuulivoiman tuotanto on Euroopassa laskenut

Tuulivoimaloiden tuotanto on Euroopassa pysähtynyt tai jopa laskenut tuulivoimakapasiteetin kasvusta huolimatta. Esimerkiksi Ranskassa asennettu teho nousi 17,6 GW:sta (2020) 20,6 GW:iin (2022), mutta samaan aikaan sähköntuotanto laski 0,4 TWh. Huolimatta kapasiteetin 17 %:n kasvusta tuotanto laski 1 %. Tätä tuulivoiman paradoksia voidaan selittää seuraavilla seikoilla: Linkki artikkeliin: https://factuel.media/blogs/blog-articles/eoliennes-le-fiasco-de-la-chute-de-leur-production-malgre-leur-multiplicati_ba_20527236?fbclid=IwAR3hkhZL25CQomjsFIHW7bkj_K5J3FEBAem4BVvwCYvfhK8CkPf2L4DhkkY Linkki Gordon Hughesin: https://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf Linkki Copernicus Institute: […]

Tutkimus: The toxic wings – Damage and casualty of wind turbine blades: Luotettavaa tietoa nykyaikaisten suurten tuulivoimaloiden lapavaurioiden määrästä sekä niiden seurauksena aiheutuvista päästöistä ympäristöön ei ole olemassa.

Summary: Tämän dokumentin tarkoituksen oli koota yhteen tutkimus ja vakiintunut tieto tuulivoimaloiden lapojen vaurioiden määrästä ja syistä. Tavoitteena oli esittää lukuja siitä, kuinka usein nykyaikaiseen tuulivoimalaan tulee suuria lapavaurioita. Näiden lukujen perusteella voitaisiin arvioida niiden seurauksena syntyviä päästöjä ympäristöön ja ympäristön saastumista. 15 MW merituulivoimalan lapa on 120 metrin pituinen ja painaa noin 65 200 kg. […]

Norjan ympäristönsuojeluliiton lausunto EU:n kemikaalivirastolle 22.6.2023: bisfenolien tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia ei tule heikentää niille myönnettävillä poikkeuksilla

Ympäristömyrkyt ja hormonitoimintaa häiritsevät aiheet, kuten PFAA ja bisfenolit, huolestuttavat yhä useampia. Samalla, kun tieto vahingollisista vaikutuksista lisääntyy, päästölähteiden määrä kasvaa. EU:n kemikaalivirasto ECHA järjesti äskettäin kuulemiskierroksen bisfenolien tuotantoa ja käyttöä koskevista rajoituksista, joita heikentävät kuitenkin niistä myönnetyt poikkeukset. Norjan ympäristönsuojeluliitto, Norges miljovern förbund NMF vaatii kuulemisvastauksessaan rajoitusten käyttöön ottamista siellä, missä ongelmat ovat suurimpia. […]

Tuulivoimaloiden ja perustusten käytön päättymisen jälkeinen purkaminen

Tuulivoiman lisääntyminen on lisännyt myös keskustelua siitä, mitä tuulivoimaloille ja niiden perustuksille tapahtuu niiden käytön päättymisen jälkeen. Tuulivoimaloille maataan vuokranneita maanomistajia kiinnostaa erityisesti se, joutuuko maanomistaja vastuuseen voimaloiden ja perustusten purkamisesta ja jätehuollosta, jos voimaloiden omistajaa ei saada siitä vastuuseen. Tuulivoimaloiden rakentamisesta ja purkamisesta ei ole Suomessa erityislainsäädäntöä eikä viranomaisohjeistusta. Voimaloiden purkamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset […]