Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esityksestä HE 320/2022 vp sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

VIITE: Lausuntopyyntö 3.2.2023, Verojaosto (tiistai 7.2.2023 klo 10.30). TIIVISTELMÄ: Korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä annettu Euroopan unionin neuvoston asetus (EU) 2022/1854 velvoittaa jäsenvaltiot toimiin tietyille energiamarkkinatoimijoille poikkeuksellisen korkeista sähkön hinnoista johtuvien merkittävän korkeiden tuottojen johdosta. Asetuksen johdosta annetun hallituksen esityksen HE 320/2022 vp tarkoituksena on leikata näin syntyneet ylimääräiset voitot kertaluonteisella voittoverolla. Hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan hyvinvointialueiden on seurattava muun ohella alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksessa säädetään tämän seurannan vähimmäistietosisällöstä. Asetusluonnoksen mukaan suurten kaupunkien on raportoitava myös melusta kärsivien asukkaiden määrä. Yhdistyksemme esittää omassa lausunnossaan, että seurantaa laajennetaan koskemaan myös tuulivoimapaikkakuntia ja tuulivoimamelusta kärsivien asukkaiden määrää. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto: […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023-2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetus selvityksen sisällöstä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry pitää hyvänä kaikkia toimia, joilla edistetään ja helpotetaan tuulivoimahankkeiden ympäristöluvan hakemista ja hakemisen nopeaa käsittelyä. Suurin osa tuulivoimahankkeiden ympäristöluvista kuitenkin ratkaistaan kunnissa, ei aluehallintovirastoissa. Tuulivoimahankkeet ovat suuren tilantarpeensa vuoksi laajimmin ympäristöön ja kansalaisiin vaikuttavia teollisia hankkeita Suomessa ja tuulivoimahankkeita on myös vireillä kappalemääräisesti huomattavasti enemmän kuin muita vastaavia hankkeita. Siitä syystä olisi erittäin […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Yhdistyksemme lausunnossa otetaan kantaa lähinnä siihen, miten ehdotettua lakia tulisi soveltaa tuulivoimahankkeiden liityntälinjoihin. Kaikki tuulivoimahankkeiden liityntälinjat tulee säätää ehdotetun uuden lain soveltamisen piiriin: Lakia on tarkoitus soveltaa ainoastaan YVA-menettelyn piiriin kuuluvissa johtohankkeissa, sekä muissa johtohankkeissa (esim. tuulivoimahankkeiden liityntälinjoissa), mikäli ne liittyvät YVA-menettelyn piiriin kuuluviin hankkeisiin. Lunastuslupaa tulisi kuitenkin edellyttää kaikilta tuulivoimahankkeiden liityntälinjoilta riippumatta siitä, sovelletaanko […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

Pidämme hallituksen esitystä kannatettavana ja oikeansuuntaisena, mutta katsomme, että lain soveltamisalaa ja ympäristövahinkomaksuvelvollisuutta ei tule rajoittaa koskemaan vain ympäristönsuojelulain mukaan lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintivelvollista toimintaa, vaan lakia tulee soveltaa myös tuulivoimahankkeisiin ja tuulivoimatuotantoon, joka nyt jää näiden toimintojen ulkopuolelle. Tuulivoimantuotannosta aiheutuu huomattavasti laajemmalle ulottuvia vaikutuksia ja suurempia riskejä, kuin useista ympäristönsuojelulain perusteella lupa-, ilmoitus- tai […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry antoi asiassa seuraavan lausunnon:   Kiitämme mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Lausunnossamme käsittelemme erityisesti tarvetta ottaa tuulivoimarakentamisen erityispiirteet ja vaikutukset huomioon uudistettavassa laissa, ja esitämme lakiin lisäyksiä ja muutoksia, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Tuulivoimaa koskevien erityismääräysten tarve: Tuulivoimahankkeet ovat laajimmin ympäristöön ja ihmisiin vaikuttavia teollisia hankkeita Suomessa ja tuulivoimahankkeita on tälläkin […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto Jyväskylän kaupungille ympäristöluvan tarpeen arvioimisesta tuulivoimahankkeen suunnittelun yhteydessä

Pyynnöstä lausumme asiassa seuraavaa: Ympäristölupajärjestelmän tarkoituksena on saattaa ympäristölle mahdollisesti haittaa aiheuttavat toiminnat ennakkovalvonnan alaiseksi. Ympäristölupamääräyksillä varmistetaan ja samalla mahdollistetaan tällaisen toiminnan harjoittaminen siten, että siitä ei aiheudu ympäristölle terveyshaittaa tai muuta ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua kiellettyä seurausta. Tuulivoimahankkeita ei ole ympäristönsuojelulaissa säädetty yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi, kuten muut vastaavia vaikutuksia aiheuttavat teolliset toiminnat, mutta tuulivoimaloillekin tulee olla tapauskohtainen […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n esitys asiantuntijakuulemisessa eduskunnan ympäristövaliokunnassa 28.9.2021. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että: Hallituksen esitystä tulee korjata siten, että rakennuslupien kuuleminen ja valitusoikeuden laajentaminen koskee kaikkia YVA-direktiivin mukaisia hankkeita, eikä tuulivoimahankkeita jätetä laajennuksen ulkopuolelle. Muutoksen kohteena olevissa maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä ja 192 §:ssä sana ”rakennus” tulee muuttaa sanaksi ”hanke”. Valitusoikeus YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa tulee laajentaa […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Eduskunnassa on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa on tarkoitus mm. laajentaa kuultavien ja mahdollisten muutoksenhakijoiden piiriä YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa EU:n YVA-direktiivin edellyttämällä tavalla. Hallituksen esityksessä tuulivoimahankkeet on suljettu laajennuksen ulkopuolelle. Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:ltä asiassa lausunnon ja yhdistystämme on kuultu asiantuntijana ympäristövaliokunnassa 28.9.2021. Asiantuntijakuulemisen jälkeen yhdistyksemme on vielä täydentänyt lausuntoa kuulemisen yhteydessä […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitykseen kiinteän omaisuuden lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnolle lähteneessä luonnoksessa hallituksen esitykseksi lunastuslain muuttamisesta ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia ja eräitä muita lakeja. Muutoksen keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on antanut hallituksen esitysluonnoksesta seuraavan lausunnon: TUULIVOIMA-KANSALAISYHDISTYS RY:N LAUSUNTO Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen huomattavia määriä. […]