Liikenneviraston tiealueita koskevaa tuulivoimalaohjetta tulee päivittää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kalevassa: Tuulivoimaloista irtoava jää on vaarallista, kirjoitti Aaro Sauvola (Kaleva 25.3.). Hänen autonsa oli saanut yleisellä tiellä osuman tuulivoimalasta lentäneestä jäästä. Tapaus ei ole ensimmäinen Suomessa. Tuulivoimaloiden etäisyyttä tiealueista ei ole laissa säädetty, mutta Liikenneviraston ohjeessa etäisyydeksi suositellaan 300 metriä maantien keskiviivasta. Etäisyys voi ohjeen mukaan olla vähemmänkin, mutta sen tulee kuitenkin […]

Kuntapäättäjä on paljon vartijana tuulivoimaloiden sijoituspäätöksissä – päätösvalta on kunnilla, mutta myös vastuu päätösten seurauksista, esimerkiksi asutukselle aiheutuvista haitoista

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kuntalehdessä: Mika Aalto ym. kirjoittivat 31.1.2024 julkaistussa mielipiteessään, että kuntapäättäjien on aika tehdä tulevaisuutta määrittäviä ratkaisuja. Niillä he tarkoittivat mm. tuulivoiman yhtä laajemman lisärakentamisen mahdollistamista kunnissa. Kunnilla on kaavoitusmonopolinsa turvin yksinoikeus päättää alueensa maankäytöstä, ja se koskee myös tuulivoimaa. Tuulivoimaan sovelletaan samoja säädöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen, vaikka tuulivoima poikkeaa vaikutuksiltaan tavanomaisesta asuin- […]

Yleisen edun vaatimus ei täyty yksityisten energiahankkeiden sähkönsiirrossa

Alajärvi - Louhukangas

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun tulevaisuudessa: STY:n Matias Ollila kirjoitti (MT 8.3.), että tuulivoima-ala kannattaa lunastuskorvausten nostoa, kunhan alaa kohdellaan kuten muitakin lunastusmenettelyä käyttäviä tahoja. Yksityisten yhtiöiden tekemät lunastukset ovat lisääntyneet kasvavan tuulivoimarakentamisen vuoksi. Lunastusmenettelyä ei ole kuitenkaan tarkoitettu ensisijaisesti yksityistä elinkeinotoimintaa palvelevaan maanhankintaan. Vaikka sähköntuotannon voidaankin ajatella palvelevan koko yhteiskuntaa, tuulivoimahankkeissa kyse on yksityisestä voittoa […]

Tuulivoimarakentamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisempaa suunnittelua

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 20.2.2024: Annukka Latvala kirjoitti, että tuulivoimarakentamista ohjaa raha, vaikka maakuntakaavan pitäisi olla väline pidettäessä eri toiminnot tasapainossa ja ympäristö hyvänä. Suunniteltavan tuulivoiman hankealueet ylittävät usein maakuntakaavoihin merkityt rajat (I-P 15.2.). Maakuntakaavojen päivityksiä ja tuulivoimaselvityksiä on tällä hetkellä meneillään useissa maakunnissa. Tavoitteena on kartoittaa uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita ja lisätä maakuntakaavoihin aluevarauksia […]

Tuulivoima ja pohjavesi

Tuulivoimaloiden pohjavesille aiheuttama riski liittyy erityisesti voimaloiden koneistossa olevaan voitelu- ja hydrauliikkaöljyyn, joka maahan vuotaessaan voi aiheuttaa maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Jo pienikin määrä öljyä voi tehdä pohjaveden käyttökelvottomaksi, koska öljy voi pohjavesivirtausten mukana levitä hyvin laajalle alueelle. Pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa ja voi olla käytännössä mahdotonta. Pohjaveden laatuun ja virtaumiin vaikuttavat myös […]

Tuulivoimalan ja tuulivoimalle vuokratun rakennuspaikan kiinteistöverovelvollisuus alkaa rakentamisen alkamisesta ja päättyy voimalan purkamiseen, mutta voimalaitosverokantaa tuulivoimalaan sovelletaan vain siltä ajalta, jonka voimala on kytkettynä sähköverkkoon.

Kiinteistövero koskee pääsääntöisesti kaikenlaisia rakennuksia ja rakennelmia, myös keskeneräisiä, ja kiinteistöveroa suoritetaan myös toisen maalla olevasta rakennuksesta maanvuokrasuhteen laadusta riippumatta. Siten myös tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa. Veroa maksetaan kuitenkin vain perustuksista, tornista ja konehuoneen kuoresta roottorin lapoineen ja voimalan koneistojen jäädessä kiinteistöverotuksen ulkopuolelle. Kiinteistövero lasketaan tuulivoimalan veronalaisten osien jälleenhankinta-arvosta, joka on 75 % näiden osien rakennuskustannuksista […]

Sähköjärjestelmän toimivuutta edistettäisiin parhaiten sääntelyä parantamalla

Alajärvi - Louhukangas

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Talouselämä-lehdessä 4.2.2024: Suomen Tuulivoimayhdistyksen Anni Mikkonen vakuuttaa, että Suomen kaksinkertaistuva sähköntarve olisi katettavissa tuulivoimalla, mutta harmittelee rakentamisen keskittymistä Länsi-Suomeen (TE 30.1.). Koko Suomen hyötyminen tuulivoimasta tulisi hänen mielestään mahdollistaa. Tuulivoimasta hyötymistä tarkastellaan yleensä hyvin suppeasta talouden ja ajastaan jälkeen jääneen lainsäädännön näkökulmasta. Nykyään kyse ei ole enää vain oman maamme sähköntarpeesta, vaan […]

Tuulivoimahyötyjen huomioiminen valtionosuuden tasauksessa voisi loppupelissä olla kuntienkin etu

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 19.12.2023: Ilkka-Pohjalainen kirjoitti 8.12., että tuulivoimakunnissa ollaan huolissaan tuulivoimahyötyjen mahdollisesta jakamisesta valtionosuuden tasauksessa muille kunnille. Tuulivoiman kiinteistöverot ovat sijaintikunnalleen merkittävä helpotus kuntatalouden pyörittämiseen, ja tuulivoimakunnat haluavat pitää niistä kiinni. Mutta onko tällaisen kehityksen syventyminen sittenkään pitkällä tähtäimellä kunnan etu? Jos kuntien palvelujen rahoitus perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän tuulivoimasta saataviin tuloihin, seurauksena […]

Tuulivoimahyötyjen uudenlaiselle jaolle olisi hyviä perusteita

Tuulivoima-kasalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa 13.12.2023. Maaseudun tulevaisuuden pääkirjoituksessa arvioitiin, että kunnilta häviäisivät kannusteet kaavoittaa tuulivoima-alueita, jos verohyöty valuisi muille kunnille (MT 11.12.). Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkeä motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueidensa kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Kiinteistöverojen jäämistä sijaintikuntaan on joskus perusteltu hyötyjen ohjaamisella sinne, minne haitatkin osuvat. […]

Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivat täysremontin – kiinteistöveron jakamista tulisi harkita

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Aamulehdessä 4.12.2023: Aamulehti kirjoitti, että tuulivoimasta hyötyvissä kunnissa pelätään valtion ottavan osansa tuulivoimaloiden kiinteistöveroista. (AL 30.11.). Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitoksista huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat, joten […]