Aloite ”Tuulivoimalan rakentaminen liikenneväylien yhteyteen” -ohjeen päivittämiseksi tuulivoimarakentamisen nykytilaa vastaavaksi

11.3.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n viesti Väylävirastolle ja Suomen Tieyhdistys ry:lle:

Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (Liikenneviraston ohjeita 8-2012) on annettu kaksitoista vuotta sitten, jolloin rakennettavat tuulivoimalat olivat kokonaiskorkeudeltaan enintään 200-metrisiä, ja niissä oli enintään 50-60-metriset lavat. Nykyisin suunnitteille tulevissa hankkeissa kyse on lähes poikkeuksetta kokonaiskorkeudeltaan 300-350-metrisistä voimaloista, joissa lavan pituus voi olla jopa 100 metriä. Liikenneviraston antama ohje on vanhentunut ja sen päivittämiselle tuulivoimarakentamisen nykytilanteen mukaiseksi olisi kiireellinen tarve.

Ohjeessa todetaan, että tuulivoimaloiden etäisyyttä maantiestä arvioitaessa tulee mahdollisesti putoavan jään lisäksi ottaa huomioon kuljettajan huomiokykyyn vaikuttavat tekijät. Riskitekijäksi katsotaan kuljettajan näkökentässä oleva liikkuva elementti, jollainen pyörivä tuulivoimalan lapa on.

Ohjeen mukaan ”pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suositeltava etäisyys maantiestä (keskiviivasta) on 300 m. Etäisyys voi olla myös vähemmän, kuitenkin vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä.” ”Maantien kaarrekohdassa on tuulivoimala sijoitettava näkökentän ulkopuolelle.

Suuremmat tuulivoimalat muodostavat suuremman näköesteen ja suuremman huomiotekijän. Pidemmät lavat ja kasvanut kärkinopeus pidentävät jään sinkoutumismatkaa. Matkan pituuteen vaikuttavat mm. voimalan tornin korkeus, roottorin halkaisija ja pyörimisnopeus. Jään lentomatkan laskennassa voidaan soveltaa kaavaa d=(D+H)x1,5, jossa d=maksilentomatka, D=roottorin halkaisija ja H=napakorkeus (Seifert H et al, 2003). Siten suositusetäisyyden tulisi olla 400-525 metriä.

Tuulivoimaohjeessa esitetyt etäisyysvaatimukset koskevat vain yleisiä tiealueita. Tuulivoimalat sijoitetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta yksityisteiden läheisyyteen. Yksityistiet voivat olla hyvin vilkkaassa käytössä, mutta siitä huolimatta tuulivoimaloita usein sijoitetaan aivan lähelle yksityistiealueita.

Esimerkiksi voisi ottaa liitteenä olevassa karttakuvassa näkyvän 32 kilometrin pituisen yksityistien, jonka tiekuntaan kuuluu lähes 250 tieosakasta, ja jonka varrella on sekä vakituista että loma-asutusta. Tien läheisyydessä on jo toiminnassa kuusi tuulivoimalaa, ja nyt on suunnitteilla seitsemän voimalaa lisää (kuva 1)

Seuraavat tienkäyttäjän ottamat kuvat ovat eräältä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalta yksityistieltä, joka on myös vilkkaassa käytössä. Tietä lähin tuulivoimala sijaitsee 28 metrin etäisyydellä tiealueesta. Kuvat ovat tältä talvelta (kuvat 2-4).

Liikenneviraston ohjetta tulee päivittää niin, että ohjeessa asetetut etäisyysvaatimukset koskevat myös yksityistieitä.

Tässä vielä linkki joulukuussa 2023 julkaisemaamme kannanottoon: https://tvky.info/2023/12/tuulivoimaloiden-suojaetaisyyksia-tiealueisiin-tulisi-kiireellisesti-tarkistaa/

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry