Tutkimusraportti: Tuulivoimaloiden synnyttämän melun ja tärinän terveysriskit – esitutkimus

9.3.2023

Esitutkimusraportissa kuvataan tuulivoimaloiden aiheuttamaa meluhaittaa tuulivoima-alueiden lähellä olevissa asuinrakennuksissa. Raportissa analysoidaan ja arvioidaan asuinrakennuksissa yöaikana makuuhuoneessa tehdyissä mittauksissa todettuja, tuulivoimaloiden synnyttämän melun A-painotettuja kokonaistasoja sekä lineaarisia pienitaajuisia melun ja infraäänen tasoja ja ominaisuuksia erilaisissa tuuliolosuhteissa asukkaiden ollessa poissa asunnosta.

Tavoitteena on ollut kartoittaa alustavin melumittauksin tuulivoimaloiden synnyttämän kuultavan melun ja infraäänen voimakkuutta ja kehittää mittaus- ja arviointimetodiikkaa tuulivoimaloiden synnyttämän melun asianmukaiseen arviointiin, Samalla on pyritty luomaan osaamispohjaa mahdolliselle laajemmalle kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavalle hankkeelle.

Mittaukset on toteutettu STM:n asumisterveysasetuksen edellyttämällä tavalla  noudattaen Valviran sisätiloissa tehtäville tuulivoimamelumittauksille laatimia erityisohjeita. STM:n ja Valviran ohjeistuksen lisäksi on tehty kuuloaluetta pienemmille taajuuksille ulottuvia infraäänimittauksia noin 0,1 Hz:n alarajataajuuteen asti.

Tärkeimpänä tuloksena on tuotu esiin aiemmin Suomessa tehtyjen infraäänimittausten olennaisin virhe eli infraäänen analysointi terssikaista-analyysina. Tämä analyysitapa johtaa täysin virheelliseen arvioon infraäänen haitallisuudesta hävittäessään mahdollisuuden tuulivoimaloiden lapataajuisen melun (ääneksen) ja lapataajuisen ääneksen harmonisten komponenttien analysointiin.

Tampere 7.3.2023

Hannu Nykänen DI

Lisätiedot:

Sähköposti:  hannu.j.nykanen@outlook.com

Puhelin:        040 511 6633

Tarkastele tutkimusraporttia tai lataa se tästä:

Tutkimuksen vastuuhenkilö DI Hannu Nykänen on tehnyt pitkän uran Teknologian tutkimuskeskuksessa VTT:ssä, viimeksi Äänenhallintajärjestelmät -tiimin johtavana tutkijana ja tiiminvetäjänä ennen vuonna 2014 tapahtunutta eläkkeelle jäämistään.

Tarkastele DI Hannu Nykäsen CV:tä tästä: