Tutkimusraportti: Tuulivoimaloiden synnyttämän melun ja tärinän terveysriskit – esitutkimus

9.3.2023

Esitutkimusraportissa kuvataan tuulivoimaloiden aiheuttamaa meluhaittaa tuulivoima-alueiden lähellä olevissa asuinrakennuksissa. Raportissa analysoidaan ja arvioidaan asuinrakennuksissa yöaikana makuuhuoneessa tehdyissä mittauksissa todettuja, tuulivoimaloiden synnyttämän melun A-painotettuja kokonaistasoja sekä lineaarisia pienitaajuisia melun ja infraäänen tasoja ja ominaisuuksia erilaisissa tuuliolosuhteissa asukkaiden ollessa poissa asunnosta.

Tavoitteena on ollut kartoittaa alustavin melumittauksin tuulivoimaloiden synnyttämän kuultavan melun ja infraäänen voimakkuutta ja kehittää mittaus- ja arviointimetodiikkaa tuulivoimaloiden synnyttämän melun asianmukaiseen arviointiin, Samalla on pyritty luomaan osaamispohjaa mahdolliselle laajemmalle kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavalle hankkeelle.

Mittaukset on toteutettu STM:n asumisterveysasetuksen edellyttämällä tavalla  noudattaen Valviran sisätiloissa tehtäville tuulivoimamelumittauksille laatimia erityisohjeita. STM:n ja Valviran ohjeistuksen lisäksi on tehty kuuloaluetta pienemmille taajuuksille ulottuvia infraäänimittauksia noin 0,1 Hz:n alarajataajuuteen asti.

Tärkeimpänä tuloksena on tuotu esiin aiemmin Suomessa tehtyjen infraäänimittausten olennaisin virhe eli infraäänen analysointi terssikaista-analyysina. Tämä analyysitapa johtaa täysin virheelliseen arvioon infraäänen haitallisuudesta hävittäessään mahdollisuuden tuulivoimaloiden lapataajuisen melun (ääneksen) ja lapataajuisen ääneksen harmonisten komponenttien analysointiin.

Tampere 7.3.2023

Hannu Nykänen DI

Lisätiedot:

Sähköposti:  hannu.j.nykanen@outlook.com

Puhelin:        040 511 6633

Tarkastele tutkimusraporttia tai lataa se tästä:

Tutkimuksen vastuuhenkilö DI Hannu Nykänen on tehnyt pitkän uran Teknologian tutkimuskeskuksessa VTT:ssä, viimeksi Äänenhallintajärjestelmät -tiimin johtavana tutkijana ja tiiminvetäjänä ennen vuonna 2014 tapahtunutta eläkkeelle jäämistään.

Tarkastele DI Hannu Nykäsen CV:tä tästä:

Summary

This pre-study report describes the noise nuisance caused by wind turbines in residential buildings near wind farms. The report analyses and evaluates the overall A-weighted noise levels and linear low-frequency noise and infrasound levels and characteristics in residential buildings, measured in the bedroom at night, generated by wind turbines under different wind conditions when the occupants are away from the dwelling (or from the room used for sleeping if the dwelling so permits).

The aim has been to map the intensity of audible noise and infrasound generated by wind turbines by means of preliminary noise measurements and to develop measurement and assessment methodologies for the proper assessment of noise generated by wind turbines, while aiming to create a knowledge base for a possible wider international cooperation project.

The measurements have been carried out in accordance with the Housing Health Decree by the Ministry of Social Affairs and Health (STM) and the specific guidelines for indoor wind noise measurements issued by Valvira (Licensing and Inspectorate for Social and Health Affairs). In addition to the STM and Valvira  guidelines, infrasound measurements have been made at frequencies below the hearing range down to a lower frequency of about 0.1 Hz.

The most important result is that the most fundamental error of infrasound measurements made in Finland in the past has been highlighted, namely the analysis of infrasound as a tersika. This method of analysis leads to a completely erroneous assessment of the harmfulness of infrasound, eliminating the possibility of analysing the harmonic components of the blade-frequency noise (sound) of wind turbines.