STM kaipaa terveysvaikutusten parempaa huomioimista tuulivoimarakentamisessa

28.5.2014

Sosiaali- ja terveysministeriön johtavat virkamiehet ovat ottaneet kantaa tuulivoimarakentamiseen Ympäristö ja terveys -lehden 4/2014 artikelissa ”Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta”.  Artikkeli on mainio kannanotto maan korkeimmalta terveysviranomaiselta nykyiseen tuulivoimarakentamiseen ja sen pelisääntöihin:

”Sosiaali- ja terveysministeriö on lausunut, että 500 m puskurivyöhyke on aivan liian pieni asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä ja etäisyyden tulisi olla tätä selkeästi suurempi. Tuulivoimaloita voidaan kyllä rakentaa alle 2 km etäisyydelle, mutta tällöin vaikutusarvioinnin on oltava huolellista ja vakuuttavaa sekä perustuttava luotettaviin lähtöarvoihin. Alle 2 km etäisyydelle ei tulisi ilman kattavaa terveysvaikutusten arviointia rakentaa voimaloita.

Lehden päätoimittaja on antanut artikkelin vapaasti julkaistavaksi ja jaettavaksi ja se löytyy täältä: Ympäristö ja terveys_4-2014_s8-13 (1)

Muita merkittäviä kohtia ovat:

  • Terveydensuojelun näkökulmasta tuulivoimaloiden yksityiskohtainen suunnittelu tulisi toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavana, ei suunnittelutarveratkaisuna.
  • Suunnittelutarveratkaisulla ja rakennusluvalla rakentamiseen EI VOIDA ASETTAA KÄYTÖNAIKAISIA EHTOJA ja sitä tulisi käyttää vain, jos hanke on täysin ristiriidaton. Ehtoja voidaan asettaa vain ympäristölupamenettelyssä.
  • YVA-menettelyä pitäisi käyttää myös jos voimaloiden teho tai lukumäärä on lähellä nykyään edellytettävää YVA-rajaa, eli kymmentä. STM muistuttaa että ympäristön kannalta ei ole merkitystä, onko voimaloita 10 tai yksi vähemmän.

Lainaus artikkelin lopusta:

On ollut harmillista seurata sitä keskustelua, millä tuulivoiman lisärakentamista on pyritty Suomessa edistämään ja jossa huolestuneiden kansalaisten näkemyksiä ei ole otettu huomioon. Tuulivoimarakentamista edistävien toimijoiden tulisi ymmärtää se, että mitkään taloudelliset tai poliittiset tavoitteet eivät mene ihmisen oman terveyden ja hyvinvoinnin edelle, eikä ilmastopoliittisilla tai taloudellisilla tavoitteilla perustelemalla voida poistaa ihmisten huolestuneisuutta, päinvastoin.

Janne Salonen, Kemiönsaari