Miten toimia, jos tuulivoimaloista asuntoon sisälle kantautuva melu häiritsee nukkumista?

4.7.2024

Meluhaitan käsittelyä koskevat määräykset löytyvät terveydensuojelulaista, asumisterveysasetuksesta sekä Valviran ohjeistuksista. Alueellinen toimivalta terveydensuojeluun liittyvissä tehtävissä on kunnallisilla viranomaisilla.

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistämisen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Lain mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu toimielin (kunnan terveydensuojeluviranomainen), jonka toimivaltaa voidaan siirtää myös viranhaltijalle virkavastuulla hoidettavaksi.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan …melun… ja muiden olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Saman lain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää… tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Asunnon terveydellisten olosuhteiden valvontaa säädellään terveydensuojelulain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (ns. asumisterveysasetus).

Asumisterveysasetuksen 12 §:ssä ja liitteessä 2 on säädetty melun toimenpiderajoista. Asuinhuoneissa melutaso ei saa ylittää 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä. Lisäksi on säädetty, että yöaikainen (klo 22-7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollinen unihäiriöitä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Lisäksi pienitaajuiselle sisämelulle on säädetty yöajalle terssikaistakohtaiset toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa (liite 2).

Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) julkaisemassa Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (osa II) todetaan, että musiikkimelulle annettu ohjearvo on laajennettu koskemaan kaikkea selvästi taustamelusta erottuvaa yöaikaista sisämelua. Esimerkiksi yöaikainen tuulivoimaloiden ulkoa sisään kuuluva melu voi olla 2 momentissa tarkoitettua musiikkimelua vastaavaa melua, joka voi aiheuttaa unihäiriöitä, etenkin jos amplitudimodulaatio (sykintä) on kuulohavainnoin selvästi erotettavissa ja taustamelu on erittäin hiljaista.

Sovellettaessa toimenpiderajoja terveyshaitan arviointiin ja päätettäessä mahdollisista haitan poistamis- tai vähentämisvelvoitteista on otettava huomion asetuksen yleiset periaatteet, mikä tarkoittaa, että otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta.

Mikäli tuulivoimamelu kuuluu asuntoihin sisälle ja aiheuttaa nukahtamis- ja unihäiriöitä, asukkaan tulee ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, tehdä meluhaittailmoitus ja vaatia asunnontarkastusta ja toimenpiteitä meluhaitan poistamiseksi. Viranomaisen tulee terveydensuojelulain velvoittamana ryhtyä näihin toimenpiteisiin viivytyksettä, mikä Valviran ohjeistuksen mukaan tarkoittaa enintään kahta kuukautta asian vireilletulosta.

Yhdistyksemme voi antaa tarkempia neuvoja siitä, miten asiassa kannattaa menetellä.

Linkki terveydensuojelulakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763

Linkki asumisterveysasetukseen: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545