Vastuu tuulivoimapäätösten seurauksista on kuntapäättäjillä

19.6.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 17.6.2024:

Ilkka-Pohjalainen kirjoitti 12.6., että ely-keskuksen perustellun päätelmän mukaan Surmankeitaan tuulivoimaloita täytyy haittojen ehkäisemiseksi vähentää tai siirtää, ja hankkeessa täytyy huomioida riittävä etäisyys voimaloista asutukseen sekä Natura- ja pohjavesialueeseen.

Surmankeitaaseen suunnitellaan 1660 hehtaarin alueelle enintään 22 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen tilantarve on tyypillisesti 100-150 hehtaaria rakennettavaa voimalaa kohden, koska voimalat on sijoitettava riittävälle etäisyydelle toisistaan. Hankealue on aivan liian pieni esitetylle voimalamäärälle, joten näin monen voimalan rakentaminen ei liene hankkeen suunnittelijankaan lopullinen tarkoitus.

Tuulivoiman suunnittelujärjestelmässä on paha valuvika. Laki kyllä velvoittaa selvittämään hankkeen vaikutukset ja ottamaan ne huomioon suunnittelussa, mutta ei kiellä merkittävienkään haittojen aiheuttamista. Selvityksillä ei ole kuitenkaan mitään virkaa, jos niiden tulokset vain ”huomioidaan”, mutta ne eivät vaikututa hankkeen toteuttamiseen siten, että haitat todella estyvät.

Laissa ei määritellä, mitä huomioon ottamisella tarkoitetaan. Kaavoitusta ohjaavat lainkohdat ovat tulkinnanvaraisia ja epämääräisiä: Kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä ”tarpeellisessa määrin”, sekä ”otettava huomioon” mm. mahdollisuus turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön, ympäristöhaittojen vähentäminen ja luonnonvarojen vaaliminen. ”Kohtuutonta haittaa” kaavalla ei saa aiheuttaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että laaditaan paksu nippu erilaisia selvityksiä, jonka jälkeen hanke toteutetaan siitä aiheutuvista merkittävistäkin haitoista huolimatta. Esimerkiksi tuulivoimaloiden melusta aiheutuu asutukselle merkittävää haittaa useilla paikkakunnilla.

Laissa ei siis säädetä, miten ja minne tuulivoimalat tulee sijoittaa, vaan sijoittamisesta päätetään kunnissa hanke kerrallaan. Kunnilla on yksinoikeus päättää, sallitaanko tuulivoimaloiden rakentaminen ja miten suuret haitat siitä hyväksytään.

Kuntapäättäjät ovatkin todella paljon vartijoina tuulivoimapäätöksissä. Päättäjien olisi kuitenkin hyvä muistaa, että päätösvaltaan sisältyy myös vastuu päätösten seurauksista. Lainsäätäjä on jättänyt vastuun tuulivoimasta aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä ja haittojen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä kokonaan kuntapäättäjille. Toivottavasti kuntapäättäjät ymmärtäisivät paremmin tämän vastuunsa, ja osaisivat myös ottaa oppia muualla tuulivoimapäätösten yhteydessä tehdyistä virheistä.

Liian suuria haittoja aiheuttavat hankkeet olisi parempi jättää kokonaan toteuttamatta.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/vastuu-tuulivoimap%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sten-seurauksista-on-kuntap%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4jill%C3%A4

Linkki Ilkka-Pohjalaisen artikkeliin: https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/ely-keskus-antoi-johtop%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksens%C3%A4-surmankeitaalle-suunniteltuja-tuulivoimaloita-siirrett%C3%A4v%C3%A4-tai-v%C3%A4hennett%C3%A4v%C3%A4