Tuulivoiman vaikutukset kattavat koko tuulivoimakaava-alueen ja ulottuvat sitä laajemmallekin

1.6.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kainuun Sanomissa:

LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksosen mukaan Kainuuseen mahtuisi tuulivoimaa kymmenkertaisesti suunniteltua enemmän (KS 29.5.). Tiukoillakin rajoitteilla maakuntaan voisi hänen mukaansa sijoittaa 4 000 tuulivoimalaa.

Laaksonen viittaa LUT-yliopiston tutkimukseen, jossa tuulivoiman sijoittamismahdollisuuksia eli ”Suomen tuulivoimapotentiaalia” arvioidaan kolmella eri sijoittamisetäisyydellä asutuksesta (1,0 km, 1,25 km ja 1,75 km). Lähtökohtana on, että tuulivoimaa voisi sijoittaa lähes kaikkialle, missä ei asuta.

Laaksosen esittämä näkemys teollistumisesta ainoana hyvinvoinnin luojana ja luonnon suojelemisesta sitä rajoittavana tekijänä on aivan liian yksipuolinen. Luonto on paljon muutakin kuin pelkkä teollisen ja taloudellisen toiminnan resurssi ilman omaa arvoa. Hyvinvoivalla luonnolla on ratkaiseva merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

Laaksosen esittämät luvut tuulivoimarakentamisen maankäytöstä ovat harhaanjohtavia. Hänen mukaansa 4 000 tuulivoimalan rakentaminen varaisi käyttöönsä 1,5 prosenttia Kainuun maakunnan pinta-alasta. Se tarkoittaa, että voimalat mahtuisivat 300 neliökilometrin alueelle eli veisivät tilaa vain 7,5 hehtaaria voimalaa kohden. Maassamme suunnitteilla olevissa tuulivoimahankkeissa tuotantoalueiden tilantarve on tyypillisesti 100-150 hehtaaria eli 1-1,5 neliökilometriä rakennettavaa tuulivoimalaa kohden.

4 000 tuulivoimalan rakentaminen Kainuun maakuntaan tarkoittaisi tuulivoimantuotantoa 4 000 – 6 000 neliökilometrin alueella, ja ”tuulivoimapuistoiksi” muuttuisi 20-30 prosenttia maakunnan maapinta-alasta ja 25-37 prosenttia metsäalasta.

Laaksosen esittämät luvut vastaavat suurin piirtein tuulivoimarakentamisen aiheuttamaa metsähävikkiä, eli tuulivoimaloiden pystytyskenttien, huoltoteiden ja sähkölinjojen alle jäävän maa-alueen määrää. Tuulivoimantuotanto rajoittaa muuta maankäyttöä koko kaava-alueella, ja vaikutukset ulottuvat pitkälle kaava-alueen ulkopuolellekin. Tilantarvetta tulee arvioida tarkastelemalla koko tarvittavien tuotantoalueiden pinta-aloja ja muulle toiminnalle aiheutuvia rajoituksia.

Pääkirjoituksessakin (KS 30.5.) todettiin, että tuulivoimasta on pystyttävä käymään rakentavaa keskustelua. Esitettävien näkemysten tulisi perustua tosiasioihin, ei väärän mielikuvan luomiseen.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-tuulivoiman-vaikutukset-kattavat-koko-tuulivoimakaava-alueen-ja-ulottuvat-sita-la

Linkki Kainuun Sanomien artikkeliin: https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/tama-on-kuin-norja-kun-se-loysi-oljyn-%e2%80%92-lut-yliopiston-tutkimusjohtajan-mukaan-kainuuseen-mahtuu

Linkki Kainuun Sanomien pääkirjoitukseen: https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/paakirjoitus-tuulivoimasta-on-pystyttava-kaymaan-rakentavaa-keskustelua