Tuulivoimahankkeen selvityksillä ei ole mitään virkaa, jos tulokset eivät vaikuta hankkeen toteuttamiseen.

18.5.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Iisalmen Sanomissa 18.5.2024.

Iisalmen Sanomat kirjoitti, että ELY-keskuksen mukaan Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen melu-, välke- ja maisemavaikutukset ovat varsin merkittäviä (IS 10.5.).

ELY-keskuksen perustellun päätelmän yhteenveto suunniteltavan hankkeen ja sen naapurihankkeiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista on karua luettavaa. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinolosuhteisiin, kansallis- ja kulttuurimaisemiin, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, luontoon ja uhanalaisiin ja suojeltuihin eläin- ja kasvilajeihin. Vaikutusten merkittävyydestä huolimatta ELY-keskus ei katso hankkeen toteuttamiselle olevan esteitä, ja hanke voi edetä jatkosuunnitteluun.

Tuulivoiman suunnittelujärjestelmässä on paha valuvika. Laki kyllä velvoittaa selvittämään hankkeen vaikutukset ja ottamaan ne huomioon suunnittelussa, mutta ei kiellä merkittävienkään vaikutusten aiheuttamista. Mitä huomioon ottamisella tarkoitetaan, ei laissa määritellä. Selvityksillä ei ole kuitenkaan mitään virkaa, jos niiden tulokset vain ”huomioidaan”, mutta ne eivät vaikututa hankkeen toteuttamiseen.

Kaavoitusta ohjaavat lainkohdat ovat täynnä tulkinnanvaraisia ja epämääräisiä määräyksiä: Kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä ”tarpeellisessa määrin”, sekä ”otettava huomioon” mm. mahdollisuus turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön, ympäristöhaittojen vähentäminen ja luonnonvarojen vaaliminen. Kaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle ”kohtuutonta haittaa”.

Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että laaditaan paksu nippu erilaisia selvityksiä, jonka jälkeen hanke toteutetaan siitä aiheutuvista merkittävistäkin haitoista huolimatta. Puheena oleva hanke on siitä hyvä esimerkki. Hankkeen suunnittelijakin kertoo osanneensa odottaa ELY-keskuksen esiin tuomia huomioita, joten erilaiset haitat ovat olleet tiedossa.

Laissa ei siis säädetä siitä, miten ja minne tuulivoimahankkeet tulee sijoittaa, vaan päätös sijoittamisesta tehdään hanke kerrallaan. Kunnilla on yksinoikeus päättää, minne tuulivoimaa rakennetaan ja miten suuret haitat siitä hyväksytään.

Jos kunnan päätöksestä valitetaan, oikeus tutkii ainoastaan sen, ettei päätöksenteon yhteydessä ole tapahtunut menettelyvirheitä ja arvioi, perustuuko päätös riittäviin selvityksiin, mutta ei ota kantaa itse kaavaratkaisun sisältöön.

Kuntapäättäjät ovat todella paljon vartijoina tuulivoimapäätöksissä. Päättäjien tulisi kuitenkin muistaa, että päätösvaltaa seuraa myös vastuu päätösten seurauksista. Lainsäätäjä on jättänyt vastuun tuulivoimasta aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä ja niiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä kokonaan kuntapäättäjille. Toivottavasti kuntapäättäjät ymmärtäisivät tämän vastuunsa paremmin. Liian suuria haittoja aiheuttavat hankkeet olisi parempi jättää kokonaan toteuttamatta.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.iisalmensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/6775781

Linkki ELY-keskuksen perusteltua päätelmää koskevaan artikkeliin: https://www.iisalmensanomat.fi/paikalliset/6757301