Lakimuutosten laajempia seurauksia tulee harkita tarkkaan

17.5.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun tulevaisuudessa:

Jani Hevonoja kirjoitti, että lunastusten käyttö maanhankinnassa lisääntyy, jos vireillä olevissa lakiuudistuksissa epäonnistutaan. Onnettomin tilanne on tuulivoimaloiden voimajohtojen rakentamisessa (MT 9.5.).

Tuulivoimabuumin myötä yksityisten yhtiöiden tekemät lunastukset ovat lisääntyneet. Lunastusmenettelyä on alettu käyttää myös tuulivoimahankkeiden sähköliityntälinjojen maanhankinnassa miettimättä tarkemmin, onko sellainen ollenkaan lainsäätäjän tarkoituksen mukaista. Lunastuslain mukaanhan lunastaa saadaan vain, kun yleinen tarve sitä vaatii, eikä lunastusmenettelyä ole tarkoitettu ensisijaisesti yksityistä elinkeinotoimintaa palvelevaan maanhankintaan (MT 14.3.).

Hallitusohjelmaan sisältyy useita kirjauksia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa vihreän siirtymän hankkeiden etenemistä, ja hallituksessa valmistellaan jo useita näiden kirjausten mukaisia lakimuutoksia. Lakimuutoksissa epäonnistumisen vaara on kuitenkin olemassa, jos niissä edetään liian kiireellä, ja lakimuutosten vaikutuksia tarkastellaan ainoastaan vihreän siirtymän edistämisen näkökulmasta.

Yksi tällainen yllättäviä seurannaisvaikutuksia mahdollistava lakimuutos on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä oleva luonnonsuojelulain muutos. Sillä toimeenpannaan EU:n REDIII-direktiivin edellyttämiä muutoksia Suomen lainsäädännössä.

Mainitun direktiivin mukaan uusiutuvan energian hankkeita tulee käsitellä erittäin tärkeän yleisen edun mukaisina, kun harkitaan poikkeamista luonto- ja lintudirektiivin suojelumääräyksistä tai Natura2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luontoarvojen heikentämiskiellosta.

Suomessa tätä EU-määräystä on tarkoitus soveltaa niin, että uusiutuvan energian hankkeet katsotaan aina erittäin tärkeän yleisen edun mukaisiksi. Asia käy selvästi ilmi sekä lakitekstin muotoilusta että lain valmistelijoiden retoriikasta.

On olemassa suuri vaara, että tämä tulkinta leviää samanlaisena muiden lakien soveltamiseen ja niihin liittyvään päätöksentekoon. Esimerkiksi lunastuslain yhteydessä tällaisella tulkinnalla voisi olla erittäin kauaskantoisia ja arvaamattomia seurauksia.

Olemme vaatineet, että erittäin tärkeän yleisen edun käsitettä tulee soveltaa vain siinä laajuudessa, mihin EU-määräykset maatamme velvoittavat. Toivomme, että Jani Hevonojan edustama organisaatio liittyisi mukaan tukemaan tätä vaatimusta.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki Jani Hevonojan kirjoitukseen: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/3c356e7c-30a8-48ca-adab-8c0e194bb829

Linkki kirjoitukseemme 14.3.2024: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/81651973-e058-4650-9ce8-a0ec3126f2f2