Kuntalaisten näkemyksiä tulisi kuulla jo ennen tuulivoimakaavoituksen aloittamista

23.4.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Hämeen Sanomissa:

Hattulassa järjestetyssä tuulivoimakeskustelutilaisuudessa esitettiin kiperiä kysymyksiä, mutta saatiin vähemmän vastauksia (HäSa 11.4.). Edellisenä päivänä oli jo kerrottu, että Hattulassa toimivat suojeluyhdistykset vaativat tuulivoimakaavan keskeyttämistä. Jori Kanerva kirjoitti, että Hattulan tuulivoimalat eivät ratkaise Suomen energiayhtälöä (HäSa 22.4.).

Tuulivoimahanke tulee julkiseksi yleensä siinä vaiheessa, kun kunta hyväksyy kaavoitusaloitteen. Samalla kunta päättää kaavoituksen käynnistämisestä, hyväksyy tuulivoimayhtiön kanssa tehtävän kaavoitussopimuksen, ja voi myös päättää kaavoitusmenettelyn aikaisesta rakennuskiellosta suunniteltavalle kaava-alueelle.

Tässä vaiheessa tuulivoimayhtiön ja kunnan välillä on jo käyty hyvinkin pitkälle meneviä keskusteluja suunniteltavan tuulivoimahankkeen toteuttamisesta, ja kunta on muodostanut periaatteellisen kantansa hankkeen hyväksyttävyyteen. Voidaan siis sanoa, että kaavoituksen käynnistämispäätös on toiseksi tärkein hankkeen toteuttamista koskeva päätös, ja lähes yhtä tärkeä kunnan kannan ilmaisu, kuin kaavan hyväksymistä koskeva päätöskin.

Neuvottelut käydään tässä vaiheessa kuitenkin hyvin pienessä piirissä ja ilman kuntalaisten näkemysten selvittämistä ja huomioimista. Kuntalaisten vuoro tulee vasta siinä vaiheessa, kun tuulivoimahankkeen suunnittelu on jo pitkällä, ja kynnys suunnittelun keskeyttämiseen on ehtinyt nousta korkeaksi.

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään yleensä siinä vaiheessa, kun esitellään konkreettisia suunnitelmia ja ensimmäisiä selvitysten tuloksia. Silloin voi kuitenkin käydä ilmi, että suuri osa kuntalaisista on hanketta vastaan, ja esille voi nousta monenlaisia hankkeen toteuttamista vastaan puhuvia seikkoja.

Siksi olisikin järkevää selvittää tuulivoimahankkeen hyväksyttävyyttä kuntalaisten näkökulmasta jo ennen kaavoituksen aloittamista. Parhaiten se olisi toteutettavissa kuulemalla kuntalaisia kaavoitusaloitteen hyväksymis- ja kaavoituksen käynnistämispäätöstä.

Yhdistyksemme on esittänyt, että parhaillaan vireillä olevassa alueidenkäyttölain uudistuksessa lakiin lisättäisiin määräys, jonka mukaan kunnan jäsenille ja osallisille on tiedotettava kaavoitusaloitteesta ja varattava heille tilaisuus esittää siitä mielipiteensä. Silloin kaavoituksen käynnistämisestä voitaisiin päättää kokonaisvaltaisemman tiedon perusteella, kuin nyt on asian laita.

Kaikkien osapuolten edun mukaista olisi, että toteuttamiskelvottomat hankkeet karsiutuisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen kuin kaavoitusta on ehditty edes aloittaa. Kuntalaisilla ja paikallisilla asukkailla on yleensä parhaat tiedot paikallisista olosuhteista, ja tärkeää tietoa myös hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvistä seikoista. Siksi kuntalaisia tulisi kuulla nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry