Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry ei hyväksy hallituksen esityksessä ehdotettuja heikennyksiä luonnonsuojelulakiin. Heikennykset ovat huomattavasti jyrkempiä, kuin mihin REDIII-direktiivin määräykset maatamme velvoittavat.

23.3.2024

REDIII-direktiivin tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian investointeja muun ohella velvoittamalla jäsenvaltiot käsittelemään uusiutuvan energian hankkeita erittäin tärkeän yleisen mukaisina, kun lupamenettelyjen yhteydessä päätetään mahdollisuudesta poiketa luontodirektiivin ja lintudirektiivin suojelumääräyksistä ja siihen saakka, että ilmastoneutraalius on saavutettu.

Direktiivissä säädetään myös, että mikäli uusiutuvan energian hankkeessa on toteutettu tarvittavia lieventäviä toimenpiteitä, luontodirektiivin ja lintudirektiivin nojalla suojeltujen lajien tappamista ja häiritsemistä ei pidetä tahallisena. Mikäli lieventävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ei ole riittävästi testattu, toimenpiteiden vaikuttavuutta on seurattava tiiviisti ja toteutettava viipymättä korjaavat toimenpiteet.

Direktiivissä velvoitetaan toteuttamaan kaikki tarvittavat selvitykset samanaikaisesti, ja asetetaan uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyille enimmäiskestoaika.

Direktiivi jättää jäsenvaltioille laajan harkintavallan siinä, minkä laajuisina nämä säännökset pannaan kansallisesti täytäntöön. Määräykset voivat koskea vain tietynlaisia hankkeita tai vain tiettyjä alueita. Lupamenettelyille säädettyä enimmäisaikaa on myös mahdollista kansallisesti tarvittaessa pidentää.

Hallituksen esityksessä ehdotetut säännösmuutokset johtaisivat kuitenkin huomattavasti laajempiin ja jyrkempiin heikennyksiin luonnonsuojelulain suojelumääräyksissä, kuin mihin REDIII-direktiivi maatamme velvoittaa, mikäli luonnonsuojelulain muutokset tulisivat voimaan hallituksen esityksen mukaisina.

Hallituksen esityksen mukaan uusiutuvan energian hankkeet katsottaisiin aina erittäin tärkeän yleisen edun piiriin kuuluviksi, sitä ei rajoitettaisi koskemaan vain direktiivissä tarkoitettua poikkeamista suojelumääräyksistä, ja määrittely olisi pysyvä, ei määräaikainen. Direktiivissä mahdollistettua kansallista harkintavaltaa rajoittaa yleisen edun mukaiseksi määritteleminen koskemaan vain osaa ja vain tietynlaisia hankkeita ei ole ollenkaan hyödynnetty.

Hallituksen esityksen mukaan suojeltujen lajien tappamisen pitämiseksi ei tahallisena riittää, että tappamisen ehkäisemiseksi on tehty tarkemmin määrittelemättömät asianmukaiset lieventävät toimenpiteet. Direktiiviin sisältyviä määräyksiä toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisesta ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ei olla ottamassa lakiin.

Valtioneuvoston oikeutta päättää luvan myöntämisestä Natura 2000 -verkoston luontoarvoja heikentävälle uusiutuvan energian hankkeelle ei ole myöskään hallituksen esityksessä rajattu REDIII-direktiivissä tarkoitettuihin tapauksiin, koska uusiutuvan energian hankkeet katsottaisiin aina erittäin tärkeän yleisen edun mukaisiksi.  

REDIII-direktiivin yksinomaisena tarkoituksena on uusiutuvan energian investointien edistäminen, eikä olemassa ole minkäänlaista tieteellistä tai tutkimukseen perustuvaa näyttöä siitä, että uusiutuvan energian hankkeet palvelisivat kansanterveyttä ja turvallisuutta tai olisivat erittäin tärkeän yleisen edun mukaisia. Lisäksi ehdotetut säännökset rajoittavat merkittävällä tavalla useita Suomen perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia. Suomen ensisijaisena tavoitteena tulee olla, että näitä määräyksiä ei täytäntöönpanna ollenkaan Suomen kansallisessa lainsäädännössä, mikäli se suinkin on mahdollista, tai ne pannaan täytäntöön ainoastaan siinä laajuudessa, kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Lausuntomme on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä: https://tvky.info/2024/03/tuulivoima-kansalaisyhdistys-ryn-lausunto-hallituksen-esityksesta-luonnonsuojelulain-muuttamiseksi/

Linkki hallituksen esitystä koskevaan lausuntopyyntöön: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1c3d08c9-87ff-4fe2-be39-74d8eb56d602