Suomeen tarvitaan tuulivoimaloiden purkamista ja alueen ennallistamista koskeva kansallinen standardi

30.3.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on ehdottanut käytöstä poistettavien tuulivoimaloiden purkamista, purkumateriaalisen kierrätystä ja alueen ennallistamista koskevan kansallisen SFS-standardin laatimista Saksan mallin mukaisesti. Saksassa on laadittu standardi DIN SPEC 4866 ”Nachhaltiger Råuckbau, Demontage, Recycling und Verwertung von Windenergieanlagen”, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten purkaminen ja ennallistaminen tulee toteuttaa. Standardin mukaan mm. tuulivoimaloiden perustukset tulee poistaa maaperästä kokonaan, ja rakennuspaikka tulee palauttaa alkuperäiseen tilaansa.

Perustelemme ehdotustamme sillä, että vaikka rakentamista koskeva yleinen lainsäädäntö ohjaakin tuulivoimaloiden rakentamista, tuulivoimaloiden purkamisvastuuta ja purkamistapaa koskeva sääntely on riittämätöntä, ja jätelainsäädännönkin määräysten soveltamisesta käytöstä poistettavien tuulivoimaloiden maanalaisiin rakenteisiin on erilaisia tulkintoja viranomaisten ja tuulivoima-alan keskuudessa.

Päävastuu ja toimivalta on kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla, joiden asiantuntemus tuulivoimaan liittyvissä asioissa vaihtelee huomattavasti kuntien välillä. Osa alueen ennallistamiseen liittyvistä seikoista on Suomessa kokonaan sääntelyn ulkopuolella, ja tuulivoimayhtiöiden ja maanomistajien välisen vapaaehtoisen sopimisen varassa (esim. purkuvakuudet). Tuulivoimahankkeet ovat yhä enenevässä määrin ulkomaisten toimijoiden omistuksessa, ja vaihtavat tyypillisesti omistajaa useita kertoja elinkaarensa aikana. Näin ollen tuulivoimapäätösten yhteydessä ei voida tietää, kuka voimalat omistaa siinä vaiheessa, kun niiden purkaminen tulee ajankohtaiseksi.

Vaikka tärkeintä olisikin tuulivoimaa koskevan lainsäädännön kehittäminen, tarvitaan myös yhtenäiset menettelytavat ja ohjeistus siitä, miten purkaminen, purkumateriaalin käsittely ja alueen ennallistaminen käytännössä tulee tehdä.