Tuulivoimarakentamiseen tarvitaan kokonaisvaltaisempaa suunnittelua

20.2.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 20.2.2024:

Annukka Latvala kirjoitti, että tuulivoimarakentamista ohjaa raha, vaikka maakuntakaavan pitäisi olla väline pidettäessä eri toiminnot tasapainossa ja ympäristö hyvänä. Suunniteltavan tuulivoiman hankealueet ylittävät usein maakuntakaavoihin merkityt rajat (I-P 15.2.).

Maakuntakaavojen päivityksiä ja tuulivoimaselvityksiä on tällä hetkellä meneillään useissa maakunnissa. Tavoitteena on kartoittaa uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita ja lisätä maakuntakaavoihin aluevarauksia seudullisesti merkittäville tuulivoimahankkeille.

Maakuntakaavan tehtävänä on toimia ohjeena kuntien kaavoituksessa ja viranomaistoiminnassa. Tarkoituksena on, että merkittävimmät alueidenkäyttökysymysten perusratkaisut tehdään maakuntakaavassa. Tuulivoima on juuri tällaista merkittävää alueidenkäyttöä.

Oikeuskäytännössä ei kuitenkaan ehdottomasti edellytetä seudullisesti merkittävänkään tuulivoimahankkeen sijoittumista kokonaan maakuntakaavaan merkityn aluevarauksen rajojen sisäpuolelle. Aluevarauksista voidaan tietyin edellytyksin poiketa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Lisäksi pienempiä tuulivoimahankkeita voidaan sijoittaa aluevarausten ulkopuolelle kunnan omalla päätöksellä.

Tuulivoimarakentamisen kokonaisvaikutuksista ei ole vastuussa mikään taho Suomessa, eikä koko maan tasoista suunnittelua ole. Ylemmän tason suunnittelua tapahtuu vain maakuntakaavoituksessa. Kuntapäättäjän vastuu ja toimivalta rajoittuu kunnanrajojen sisälle.

Siitä huolimatta maakuntakaavan oikeus- ja ohjausvaikutusta halutaan entisestään vähentää. Oikeusvaikutuksen vähentäminen oli tavoitteena jo edellisellä vaalikaudella suunnitellussa, mutta kesken jääneessä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa, ja poliittista tahtoa vähentämiseen lienee olevan äskettäin käynnistyneessä alueidenkäytön lainsäädännön uudistuksessakin.

Maakuntakaavan oikeusvaikutuksen poistamisen myötä poistuisi kuitenkin viimeinenkin palanen ylemmän tason ohjausta tuulivoimarakentamisesta, ja myös maankäytön suunnittelujärjestelmään sisältyvä yhteys valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista yksittäisiin sijoituspäätöksiin katkeaisi.

Kuntien yksinoikeus päättää alueensa maankäytöstä soveltuu huonosti laajoja, kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttaviin tuulivoimahankkeisiin, jotka lisäksi hyvin usein pyritään sijoittamaan kuntien reunoille. Tuulivoiman sijoittamista koskeva sääntely tarvitsisikin täysremontin. Nykyinen osaoptimointiin perustuva suunnittelujärjestelmä ei ohjaa tuulivoiman sijoittamista koko valtakunnan tasolla parhaalla ja vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/tuulivoimarakentamiseen-tarvitaan-kokonaisvaltaisempaa-suunnittelua

Linkki Annukka Latvalan kolumniin: https://ilkkapohjalainen.fi/kolumnit/tuulivoimaloiden-rakentamisessa-m%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4-nyt-jokin-ja-olen-osa-ongelmaa?fbclid=IwAR2y1IVWScIQjhhaYgPBc4Jkg-0KpgQvMTZ0TdLXqVQULmFt7rmp9aUIRkE