Tuulivoimalan ja tuulivoimalle vuokratun rakennuspaikan kiinteistöverovelvollisuus alkaa rakentamisen alkamisesta ja päättyy voimalan purkamiseen, mutta voimalaitosverokantaa tuulivoimalaan sovelletaan vain siltä ajalta, jonka voimala on kytkettynä sähköverkkoon.

10.2.2024

Kiinteistövero koskee pääsääntöisesti kaikenlaisia rakennuksia ja rakennelmia, myös keskeneräisiä, ja kiinteistöveroa suoritetaan myös toisen maalla olevasta rakennuksesta maanvuokrasuhteen laadusta riippumatta. Siten myös tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa. Veroa maksetaan kuitenkin vain perustuksista, tornista ja konehuoneen kuoresta roottorin lapoineen ja voimalan koneistojen jäädessä kiinteistöverotuksen ulkopuolelle. Kiinteistövero lasketaan tuulivoimalan veronalaisten osien jälleenhankinta-arvosta, joka on 75 % näiden osien rakennuskustannuksista vähennettynä 2,5 %:n vuotuisella ikäalennuksella, kuitenkin vähintään 40 % näin määräytyvistä rakennuskustannuksista.

Kiinteistövero määrätään erikseen tuulivoimalarakennuksen ja maapohjan osalta. Jos maapohja ja rakennus kuuluvat eri omistajille, veron maapohjasta suorittaa sen omistaja ja rakennuksen osalta sen omistaja. Kunnat päättävät vuosittain kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit kiinteistöverolaissa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Tuulivoimahankkeet sijoittuvat useimmiten metsä- tai maatalousmaalle, joista ei siinä käytössä suoriteta kiinteistöveroa. Kun maanomistaja vuokraa omistamastaan maatalous- tai metsämaasta alueen tuulivoimaloiden sijoittamista varten, maa-alueen käyttötarkoitus muuttuu, ja alue tulee kiinteistöveron piiriin. Kiinteistöverovelvollisuus alkaa siitä hetkestä, kun rakennuspaikalla aloitetaan tuulivoimalan rakennustyöt.

Myös tuulivoimalarakennuksen kiinteistöverovelvollisuus alkaa siitä hetkestä, jona tuulivoimalan rakennustyöt aloitetaan. Rakennusaikana sovelletaan kunnan vahvistamaa yleistä veroprosenttia, ja kiinteistövero määräytyy vuoden viimeiseen päivään mennessä kertyneiden rakennuskustannusten perusteella. Voimalaitosveroprosenttia sovelletaan vasta siitä alkaen, kun tuulivoimala on kytketty sähkön jakeluverkkoon.

Tuulivoimalan kiinteistöverovelvollisuus päättyy, kun tuulivoimala on purettu. Voimalaitosveroprosenttia sovelletaan kuitenkin vain siltä ajalta, kun tuulivoimala on sähkönjakeluverkossa. Jakeluverkosta irti kytkemisenesn jälkeen sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia siihen saakka, kun tuulivoimala on purettu.

Myös kiinteistön maapohjan kiinteistöverovelvollisuus päättyy silloin, kun tuulivoimala on purettu. Verovelvollisuus päättyy verohallinnon tekemän linjauksen mukaan, vaikka perustukset jäisivät ”maisemoituina” paikoilleen.

Lähteet:

Kiinteistöverolaki
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920654#L3P14

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051142

Verohallinnon ohje 17.3.2022 Tuulivoima- ja aurinkovoimalaitokset verotuksessa
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48501/tuulivoima–ja-aurinkovoimalaitokset-verotuksessa/

Verohallinnolta saadut vastaukset tiedusteluumme