Tuulivoima ja pohjavesi

18.2.2024

Tuulivoimaloiden pohjavesille aiheuttama riski liittyy erityisesti voimaloiden koneistossa olevaan voitelu- ja hydrauliikkaöljyyn, joka maahan vuotaessaan voi aiheuttaa maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Jo pienikin määrä öljyä voi tehdä pohjaveden käyttökelvottomaksi, koska öljy voi pohjavesivirtausten mukana levitä hyvin laajalle alueelle. Pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa ja voi olla käytännössä mahdotonta.

Pohjaveden laatuun ja virtaumiin vaikuttavat myös tuulivoimala-alueella tehtävät maansiirtotyöt ja niiden yhteydessä paikalle muualta tuotavat pystytysalueiden ja teiden perustuksena käytettävät maa- ja kiviainekset. Maanmuokkaus voi vaikuttaa myös maaperän kosteustasapainoon ja pohjaveden virtaumiin ja purkaumiin. Tuulivoimaloiden maanalaiset rakenteet ja sähkönsiirron maakaapelit, ja ilmajohtojen pylväät voivat myös vahingoittaa pinta- ja pohjavesiä. Viranomaisten ainakin toistaiseksi vielä hyväksymä käytäntö, jossa tuulivoimalan perustukset jätetään ”maisemoituina” paikoilleen voimaloiden käytöstä poiston ja purkamisen jälkeen voi myös ajan kuluessa vaarantaa pohjaveden laadun.

Tuulivoima-alueiden sijoittamista pohjavesialueelle ei tule hyväksyä siitä aiheutuvien riskien vuoksi. Sijoittaminen pohjaveden muodostumisalueelle aiheuttaa samoin huomattavia riskejä pohjaveden muodostumiselle, virtauksille ja laadulle. Myös muualla kuin pohjavesialueeksi luokitellulla alueella voi muodostua pohjavesiä, jolloin haittaa voi aiheutua erityisesti sellaisilla alueilla, joilla kiinteistöjen vedenhankinta perustuu omiin tai yhteisiin kaivoihin.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää pohjavesien laatu ja määrällinen tila hyvänä. Suomen pohjavesimuodostumat ovat herkkiä ihmistoiminnan vaikutuksille, minkä vuoksi on tärkeää ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkenemistä.

Pohjaveden suojelu perustuu ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 17 §:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja 16 §:n maaperän pilaamiskieltoon, joka turvaa pohjaveden laatua maaperän kautta tapahtuvalta pilaamiselta.

Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Pohjavettä ei saa pilata eikä sen laatua vaarantaa. Pohjaveden pilaamiskieltoa on tarkennettu vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006), jonka 4a §:ssä säädetään päästökiellosta pohjaveteen.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 14 luvussa.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaan pohjavesien tulee olla laadultaan ja määrältään vähintään hyvässä tilassa. Hyvässä tilassa olevan pohjaveden laadun heikentäminen ei ole sallittua. Laissa säädetään myös kriteereistä, joiden perusteella ely-keskukset määrittävät pohjavesialueet ja miten ne luokitellaan vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Linkit:

Ympäristöministeriön tiedote: https://ym.fi/pohjavedet?fbclid=IwAR3gjOnLW5QzvLa4aFWOCGbweJRfB55GZ1vEfz71tsbHM1Mj1HJanUo3TnM

Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061022

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299#L1P1

KHO 2581/2017: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1496138939205.html