Sähköjärjestelmän toimivuutta edistettäisiin parhaiten sääntelyä parantamalla

4.2.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Talouselämä-lehdessä 4.2.2024:

Suomen Tuulivoimayhdistyksen Anni Mikkonen vakuuttaa, että Suomen kaksinkertaistuva sähköntarve olisi katettavissa tuulivoimalla, mutta harmittelee rakentamisen keskittymistä Länsi-Suomeen (TE 30.1.). Koko Suomen hyötyminen tuulivoimasta tulisi hänen mielestään mahdollistaa.

Tuulivoimasta hyötymistä tarkastellaan yleensä hyvin suppeasta talouden ja ajastaan jälkeen jääneen lainsäädännön näkökulmasta. Nykyään kyse ei ole enää vain oman maamme sähköntarpeesta, vaan yhä enemmän kansainvälisestä energiateollisuudesta, jossa sekä maassamme toimivat sähköntuottajat, että sähkön ostajat ovat yhä useammin kansainvälisiä toimijoita, ja toiminnan hyödytkin valuvat yhä enemmän maamme ulkopuolelle. Lainsäädäntö on peräisin ajalta, jolloin nykyisenkaltaista tuulivoimateollisuutta ei maassamme vielä ollut.

Tilanteen muuttuminen tulisi ottaa huomioon toimintaa ohjaavassa sääntelyssä. Vaihtelevan sähköntuotannon osuus ei saisi kasvaa hallitsemattomasti, koska siitä aiheutuvien ongelmien korjaaminen jälkeenpäin on vaikeaa ja tulee kalliiksi. Ennen pidemmälle etenevää lisärakentamista lainsäädäntö olisi saatava ajan tasalle.

Lainsäätäjä on paljon vartijana siinä, miten tuulivoiman hyödyt ja haitat tulevaisuudessa kohdistuvat maan eri osiin, kansalaisiin, maanomistajiin ja eri sähkönkäyttäjäryhmiin, veronmaksajiin ja tuleviin sukupolviin, ja missä määrin hyödyt pääsevät karkaamaan ulos maasta.

Paremmalla sääntelyllä voitaisiin varmistaa, että toiminnasta ei aiheudu ympäristölle ja ihmisille kohtuutonta haittaa, kohtuullinen osa toiminnan hyödyistä jää omaan maahamme, edellytykset tasapainoisen tuotantokapasiteetin olemassaololle säilyvät, ja energiajärjestelmälle aiheutuvat kustannukset pysyvät kurissa ja jakautuvat eri osapuolille oikeudenmukaisesti.

Hallitusohjelmaan sisältyy muutamia tuulivoima-alan vastuita koskevia kirjauksia, jotka ovat hyvä alku, mutta eivät vielä riitä. Lisää muutoksia tarvittaisiin mm. rakentamista ja maankäyttöä koskeviin säädöksiin, maanvuokralakiin, ympäristön- ja terveydensuojelulakeihin ja verolainsäädäntöön sekä valtionosuusjärjestelmään ja lunastusmenettelyihin. Parhaiten tuloksiin kuitenkin päästäisiin säätämällä kokonaisvaltainen tuulivoimaloiden rakentamista ja toimintaa ohjaava sektorilaki, jossa olisi tarvittavat viittaukset muuhun lainsäädäntöön.

Muutokset hyödyttäisivät kansalaisia ja ympäristöä vähempinä haittoina, yhteiskuntaa pienempinä järjestelmäkustannuksina, sähkönkäyttäjiä tasaisempina hintoina, viranomaisia tehokkaina toimivaltuuksina ja myös tuulivoima-alaa nopeampina lupamenettelyinä. Uusia hankkeita on maahamme pyrkimässä kasvavaakin sähköntarvetta enemmän, joten meillä olisi varaa ympäristövaatimuksia tiukentamalla varmistaa, että parhaat, vähiten haittaa aiheuttavat hankkeet toteutuvat ja huonoimmat hankkeet karsiutuvat jo alussa.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitukseen: Linkki Talouselämä-lehdessä julkaistuun kirjoitukseen: https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoima-alalle-tarvittaisiin-oma-lakinsa/3daafbfe-1c0f-4d2a-aee4-1a52e6cb8ffb

Linkki Talouselämä-lehden uutiseen 30.1.2024: https://www.talouselama.fi/uutiset/suomen-tuulivoimayhdistys-vakuuttaa-kaksinkertaistuva-sahkontarve-on-taysin-katettavissa-tuulivoimalla/08577eeb-fbcd-4598-bcc7-bb3436fd0b8a