Kyselytutkimus: Etäisyyden vaikutus tuulivoiman hyväksymiseen. Mitä kauempana tuulivoimalat sijaitsevat, sitä paremmin ne hyväksytään.

30.1.2024

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin tuulivoimaloiden sijaintietäisyyden vaikutusta siihen, miten hyväksyttävänä tuulivoimaa pidetään. Tutkimusaineisto kerättiin kansalaiskyselyllä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Huomioon otettiin vakinaisen asunnon tai mahdollisen loma-asunnon ympäristöissä jo olevat tuulivoimalat sekä suunnitteluvaiheessa olevat voimalat. Maantieteellisen etäisyyden lisäksi tarkasteltiin myös ajallisen, sosiaalisen ja kokemuksellisen etäisyyden vaikutusta, sekä haastateltavien käsityksiä ja henkilökohtaisia kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista.

Kyselyssä selvitettiin mm. vastaajien käsityksiä ja asenteita maisemasta, ympäristöongelmista, energiantuotannosta ja tuulivoimasta. Vastaajilta kerättiin paikkatietoa vakituisten ja loma-asuntojen sekä metsäpalstojen sijainneista, ja näitä verrattiin Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n tuulivoimahankkeiden paikkatietoihin. Etäisyys asuntoihin jaettiin kolmeen kategoriaan välillä 0-30 km. Ajallinen etäisyys huomioitiin erittelemällä toiminnassa olevat ja suunnittelu/rakennusvaiheessa olevat hankkeet.

Kyselyn ensimmäinen otos kohdistettiin tavallisiin kansalaisiin ja toinen yksityisiin metsänomistajiin. Vastauksia saatiin ensimmäisestä otoksesta 1276 kpl ja toisessa 1176 kpl.

Tulokset osoittavat, että mitä suurempi oli etäisyys tuulivoimaloihin, sitä positiivisempaa suhtautuminen tuulivoimaan oli. Ihmiset eivät halua tuulivoimaloita lähelleen riippumatta siitä, onko heillä itsellään näkyvyys voimaloihin. Todennäköisesti ihmiset ovat huolissaan hankkeiden vaikutuksista heidän omaisuutensa arvoon tai paikallisyhteisöön. Tuulivoimalat hyväksytään helpommin vakituisen asunnon kuin loma-asunnon läheisyyteen.

Tuulivoimaloiden hyväksyttävyys pohjaa käsityksiin voimaloiden vaikutuksista. Maantieteellisen etäisyyden kasvaessa vastaajien suhtautumisessa painottuivat enemmän kuva tuulivoimasta puhtaana energiantuotantomuotona ja tulevaisuuden energiantuotannon mahdollisuudet. Lyhyemmillä etäisyyksillä suhtautumisessa painottuivat paikalliset konkreettiset vaikutukset. Kielteisiä käsityksiä olivat mm. tuulivoimaloiden vaikutukset ulkoiluympäristöön ja maa- ja metsätalouden mahdollisuuksiin sekä eläinten elinolosuhteisiin.

Suomessa on tuulivoimaloita tähän saakka ollut mahdollista sijoittaa melko syrjäisille ja harvaan asutuille alueille. Sen vuoksi mukana oli vain vähän vastaajia, joiden asunto tai loma-asunto on aivan tuulivoimahankkeen välittömässä läheisyydessä. Myös lähellä voimaloita asuvien asenteita pitäisi saada jatkossa mitattua.

Linkki kyselytutkimusta koskevaan tiedotteeseen: https://www.luke.fi/fi/uutiset/kysely-mita-kauempana-tuulivoimalat-sijaitsevat-sita-paremmin-ne-hyvaksytaan-mokkikeskittymat-haastavia-tuulipuistojen-sijaintipaatoksissa?fbclid=IwAR0V5Shki3CifQSAawpunYTjvmSJrkots7s-Xh85f13aIMwi5wTpJsD7lT0

Linkki tutkimusartikkeliin: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1523908X.2023.2279053?fbclid=IwAR2RdhmzZhGk3QlWlF2htzpKRpb_4pwmacOijHEv_3JGp16_nTjlEdJme4I