SMHI:n valtameritutkijat: Merituulivoimalla on laajamittainen vaikutus mereen

10.12.2023

Merivirrat, veden suolapitoisuus ja lämpötila pintavesissä ja pohjalla ovat tekijöitä, joihin tuulivoimalat vaikuttavat. Nämä ovat ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta, jonka lopulliset tulokset on tarkoitus esitellä keväällä 2024. Merituulivoimalla on laajamittainen vaikutus mereen, ja vaikutukset ulottuvat kauas tuulivoimala-alueen ulkopuolelle. Tuuli heikkenee tuulivoimaloiden takana, ja se vaikuttaa virtauksiin ja vedon kerrostumiin. Tämä puolestaan vaikuttaa pintakerrosten ravinteisiin ja levänkintaan, ja koko meren ekosysteemiin ja syvän veden happipitoisuuteen.

Tähän asti tuulivoiman vaikutuksia on pidetty paikallisina ja rakennusaikaisina. Tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuu kuitenkin vaikutuksia, jotka ulottuvat tuulivoimala-alueen ulkopuolelle. Tuulivoimalan roottorit ottavat energiaa tuulesta, ja tuulisuus vähenee 5-15 % jopa 30 kilometrin matkalla voimaloiden takana. Tuulten vähentyessä pintavettä kerääntyy tuulivoimaloiden taakse, kun taas pohjavesi nousee toiselle puolelle, mikä vaikuttaa virtauksiin laajoilla alueilla.

Myös perustukset vaikuttavat mereen, ne hidastavat merivirtoja ja luovat turbulenssia, joka sekoittaa vesikerroksia. Suolaisen ja happipitoisen veden virtauksen muuttuminen Itämeren suulle sijoitettavien tuulivoimahankkeiden seurauksena vaikuttaa koko Itämeren alueella veden suola- ja happipitoisuuteen.

Nykyisiä muutoksia voidaan pitää vielä vähäisinä luonnolliseen vaihteluun verrattuna, mutta nähtäväksi jää, kuinka laajoiksi voimakkaasti laajenevan merituulivoimarakentamisen yhteisvaikutukset muodostuvat. Onko sillä vaikutusta hapenpuutteeseen, leväkukintaan ja ekosysteemeihin. Tarvittaisiin lisää tutkimusta.

Linkki tutkimusta koskevaan tiedotteeseen: https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhis-oceanografiska-forskare-vindkraftsparker-till-havs-har-en-storskalig-paverkan-pa-havet-1.202627

SMHI (Sveriges meterorologiska och hydrologiska institut) on Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos. Se toimii Ruotsin valtiollisena asiantintijalaitoksena ilmatieteen, hydrologian, meritieteen ja ilmastotieteen tutkimuksen ja palvelutoiminnan alalla. Lähde: Wikipedia