Tuulivoimamelun sääntelyyn tarvittaisiin korjausta – tuulivoimalat eivät aina pysy säädetyissä melurajoissa

18.11.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Savon Sanomissa 18.11.2023:

14-vuotias Aurora Kämäräinen kysyi kirjoituksessaan, missä on uutisointi tuulivoiman haitoista, ja ilmaisi huolensa tuulivoiman terveysvaikutuksista (SS 8.11).  Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen vastasi, että liikennemelu on vakavampi terveysriski kuin tuulivoimala (SS 9.11.). Mikkosen mukaan tieteelliset tutkimukset eivät tue tuulivoiman haitallisia terveysvaikutuksia, jos noudatetaan tuulivoimamelulle säädettyjä ohjearvoja. Tässä hän viittasi Turun AMK:n tutkimukseen vuodelta 2022.

Mainitussa tutkimuksessa keskityttiin tilanteisiin, jossa säädettyjä melurajoja noudatetaan. Tutkimukseen valittiin sellaisia tuulivoima-alueita, joiden lähellä äänitaso minkään asunnon ulkopuolella ei ylitä 40 dB. Näin saatuja tuloksia verrattiin 32-64 dB:n tasoiseen liikennemeluun. Johtopäätöksenä esitettiin, että liikennemelu häiritsee asukkaita enemmän kuin tuulivoimamelu, ja liikennemelulla on, toisin kuin tuulivoimamelulla, yhteys korkeampaan sairastavuuteen (Radun et. al. 2022).

Mielestämme tärkeämpää olisi kuitenkin selvittää tuulivoimamelun terveysvaikutuksia nimenomaan niissä tapauksissa, joissa säädetyt melurajat ylittyvät ja asukkaat kärsivät tuulivoimaloiden melusta.  AMK:n toisessa tutkimuksessa vuonna 2017 todettiin, että 68 % ihmisistä piti tuulivoimamelua häiritsevänä jo silloin, kun äänitaso pihamaalla on 40-45 dB. Korkeampia melutasoja ei tuossa tutkimuksessa tarkasteltu (Hongisto et.al. 2017).

Säädettyjen melurajojen ylityksiä on asukkaiden meluvalitusten vuoksi todettu jo useilla tuulivoimapaikkakunnilla, esim. Salossa, Porissa, Vaasassa, Leppävirralla, Luhangassa, Kurikassa ja Raahessa. Melumittauksia on parhaillaankin vireillä mm. Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Ilmajoella ja Eckerössä. Melumallinnusten mukaan sallittujen melutasojen ei pitänyt ylittyä yhdessäkään näistä tapauksista.

Vaikka tuulivoimamelulle on säädetty melurajat, samalla ei annettu määräyksiä siitä, miten melurajojen ylittyessä tulee toimia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan meluhaittoihin on mahdollista vaikuttaa ainoastaan ympäristölupamääräyksillä. Ympäristöluvan vaatiminen on kuitenkin nykylainsäädännöllä äärimmäisen vaikea ja hidas prosessi, joka ei onnistu ilman useita oikeudenkäyntejä. Esimerkiksi Huittisissa ympäristölupaa koskeva oikeusriita vei yli kymmenen vuotta. Niin pitkä odotusaika on meluhaitoista kärsivälle asukkaalle täysin kohtuuton.

Vain harvoissa kunnissa on osattu hyödyntää laissa säädettyä mahdollisuutta edellyttää tuulivoimahankkeelta tapauskohtaista ympäristölupaa ennen voimaloiden käyttöönottoa. Lakia tulisikin muuttaa niin, että kaikki tuulivoimahankkeet säädetään ympäristöluvanvaraisiksi.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki Savon Sanomissa julkaistuun kirjoitukseen: https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/6359737?fbclid=IwAR1WjC4qDkm-JEcioDpoiSh8KqLC1S5JAyNE75j5lg6R-93yjXy_A5uTaKs   

Linkki Aurora Kämäräisen kirjoitukseen: https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/6333301?fbclid=IwAR2aftJAjZb83MXpFZcPxn0qWdp9GXKAbJZ4EQB3DHB2i9U0yCtGWT2H96w

Linkki Anni Mikkosen kirjoitukseen: https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/6337010?fbclid=IwAR2Qp8uB-vFu_UOE18FHMWF3JZLNmJP3PWLhRur5Ym24MWNiblTBd0A_59Y