Ympäristöhankkeita pitää säännellä paremmin – Parhaiten valituksia vähennettäisiin korjaamalla valitusten taustalla olevia syitä.

4.8.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Helsingin Sanomissa 4.8.2023:

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoi (HS mielipide 28.7.), että valtion ympäristönsuojeluviranomaisten valitusoikeuden poistaminen heikentäisi yleisen edun valvontaa ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa. Olemme samaa mieltä.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita kirjauksia, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa vihreän siirtymän hankkeiden lupa- ja valitusprosesseja.

Ympäristövaatimusten keventäminen tai valitusoikeuksien karsiminen ei kuitenkaan ole oikea tapa hankkeiden vauhdittamiseen, se kostautuisi myöhemmin lisääntyvinä ongelmina ja haittoina. Vaikka lupahakemusten ja selvitysten laadun vapaaehtoinen parantaminen nopeuttaisi lupien saamista, se ei korvaa yleisen edun valvonnan tarvetta.

Yleisestä edusta huolehtiminen ei ole yritysten asia – niiden tehtävänä on mahdollisimman kannattava liiketoiminta. Valtion tulee luoda toiminnalle selkeät reunaehdot ja pelisäännöt paremmalla lainsäädännöllä. Mikäli lupien saamista helpotetaan, toiminnan valvontaa on vastaavasti tiukennettava, jotta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset pysyvät hallinnassa.

Kansalaisten valitusoikeus on tärkeä laadun tae viranomaistoiminnassa, ja usein ainoa keino ennalta ehkäistä ja jälkeenpäin korjata huonoja päätöksiä. Myös kansalaisjärjestöillä on tässä tärkeä rooli. Siksi kansalaisten ja järjestöjen valitusoikeutta ei tule heikentää, vaan pikemminkin vahvistaa. Suurissa, laajasti ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa todellinen haitankärsijöiden piiri on huomattavasti laajempi kuin laissa säädetty valitusoikeus. Suomea sitovat kansainväliset sopimuksetkin edellyttäisivät kattavampaa valitusoikeutta.

Kansalaisten ja valtion viranomaisten valitusoikeuden merkitys korostuu erityisesti voimakkaasti lisääntyvässä tuulivoimarakentamisessa. Päätöksentekijöinä toimivat kunnat ovat samaan aikaan myös eräänlaisia asianosaisia tuulivoimaloista niille maksettavien kiinteistöverojen vuoksi. Hankkeista kunnille koituva taloudellinen hyöty vaikuttaa väistämättä päätöksentekoon.

Parhaiten valituksia vähennettäisiin korjaamalla valitusten taustalla olevia syitä. Laajoissa, kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavissa hankkeissa tarvittaisiin kokonaisvaltaisempaa suunnittelua ja selkeitä lakikehyksiä. Hankekohtainen, kunnissa tapahtuva päätöksenteko ilman laajempaa kokonaisvaikutusten tarkastelua johtaa ajan myötä hallitsemattomiin ympäristövaikutuksiin. Saman toteavat myös Tanja Suni ja Nani Pajunen omassa kirjoituksessaan (HS mielipide 29.7.).

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009753056.html?fbclid=IwAR0CeFKvn7TL8xSyEdAou4fBqCsGkflOlBDHI_4sE35FOq5i3UW3bqIUYU4