Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi ottaa huomioon verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa

3.7.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Itä-Hämeessä 3.7.2023:

Tuulivoimaloiden kiinteistöverojen jakamiselle kuntien kesken olisi hyvät perusteet

Tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala ja varapuheenjohtajat kirjoittivat (IH 28.6.), että tuulivoimarakentamisen hyötyjen tulee kohdistua siihen kuntaan, johon haitatkin muodostuvat. He pitävät vaarallisina keskustelunavauksia kiinteistöverotulon viemisestä valtiontasausjärjestelmään.

Yhdistyksemme pitää kuitenkin kiinteistöverohyödyn jakamista tuulivoimahankkeen sijaintikuntaa laajemmalle alueelle perusteltuna, ja olemmekin esittäneet, että tuulivoimaloista saatavat kiinteistöverotulot tulisi jakaa tasaisemmin ainakin niiden kuntien kesken, joiden alueelle tuulivoiman vaikutuksetkin ulottuvat.

Nykyisessä järjestelmässä kiinteistöverot jäävät kokonaan sijaintikunnalle, ja ne ovatkin, kuten kirjoittajat toteavat, suurin motivaatiotekijä kaavoittaa tuulivoimaa kunnan alueelle. Tuulivoiman vaikutukset eivät kuitenkaan kunnioita kuntarajoja, eivätkä mitään muitakaan ihmisten vetämiä rajoja. Haitat ovat ylikunnallisia.

Lisäksi tuulivoimahankkeet pyritään mielellään sijoittamaan kuntien reunoille, usein aivan kiinni kunnanrajaan. Naapurikuntien asukkailla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia vaikuttaa toisen kunnan puolella tapahtuvaan rakentamiseen, ja sieltä tuleviin haittoihin.

Myös tuulivoimahankkeiden sähköliityntälinjat ulottuvat usein naapurikunnan puolelle. Silloin naapurikunnan osaksi jää vain linjojen alle jäävien maiden käyttöönotto lunastusmenettelyllä nimellistä korvausta vastaan.

Tuulivoiman hyödyt ja haitat jakautuvat siis hyvin epätasaisesti ja epäoikeudenmukaisesti kuntien ja kansalaisten kesken.  Nykyinen tapa ei myöskään ohjaa tuulivoiman sijoittamista koko maan tasolla sille parhaiten soveltuviin ja vähiten haittaa aiheuttaviin paikkoihin.

Kaikkiin kuntiin tuulivoimaa ei edes voida ollenkaan sijoittaa puolustusvoimien tutkavalvonnan häiriintymisen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Itä-Suomen kunnat ovatkin vaatineet saamatta jäävien tuulivoimahyötyjen korvaamista niille jollakin tavalla.

Yksi tapa jakaa tuulivoimasta saatavia taloudellisia hyötyjä kuntien kesken olisi ottaa tuulivoimaloiden kiinteistöverot huomioon veroihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa. Nykyisin niin tapahtuu vain ydinvoimalaitosten kohdalla.

Myös Ruotsin mallia voisi harkita. Ruotsissa tuulivoimaloiden kiinteistövero maksetaan valtiolle ja verokanta on huomattavasti alhaisempi.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki TV-KY ry:n kirjoitukseen: https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/6040435

Linkki Tuulivoimakuntien verkoston kirjoitukseen: https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/6034546