Lintuasiantuntijat arvostelevat tuulivoimahankkeiden ympäristöselvityksiä ja Ruotsin valtion tuulivoimatutkimusohjelmaa – puolueettomuus kärsii, kun tutkimusohjelman tutkijat toimivat samaan aikaan tuulivoimayhtiöiden konsultteina

8.4.2023

Lyhennelmä Epochtimes.se -artikkelista ”Miljöprövningen av vindkraft kritiseras

Ruotsissa lintuasiantuntijat arvostelevat tuulivoimahankkeiden ympäristöselvityksiä, joissa hankekehittäjillä on etulyöntiasema parempien resurssiensa turvin. Vindvalin (Ruotsin energiaviraston rahoittama tuulivoiman tutkimusohjelma) tutkimuksissa on myös suuria puutteita. Tutkijat toivoisivat poliitikoilta suurempaa vastuuta prosessien oikeudenmukaisuudesta.

Tuulivoimayhtiöt jonottavat mahdollisuutta rakentaa valtavia merituulivoima-alueita, joissa ne voisivat tuottaa suuria määriä energiaa. Samaan aikaan tutkimusta siitä, miten nämä valtavia alueita vaativat hankkeet vaikuttavat elinympäristöömme ja eläimiin on vain vähän. Kyse on tutkimuksesta, joka tuulivoimayhtiöiden esittämien ympäristöselvitysten ohella on pohjana lupapäätöksille ja sille, onko tuulivoiman rakentaminen sopivaa.

Per Hansson ja Måns Hjernquist Gotlannin lintutieteellisestä yhdistyksestä suhtautuvat kriittisesti sekä Ruotsin valtion tutkimuksiin että tuulivoimayhtiöiden ympäristöselvityksiin. Monet kuvittelevat, että tehdään puolueetonta tutkimusta ja tulokset ovat luotettavia, mutta todellisuudessa suurimmassa osassa on kyse puolueellisista väitteistä, jotka on naamioitu tieteeksi, sanoo Måns Hjernquist, joka on tutkinut tuulivoiman vaikutusta lintuihin vuosikymmenien ajan.

Hän sanoo, että tutkijat, jotka tekevät energiaviraston tutkimusohjelman Vindvalin raportteja, toimivat samaan aikaan tuulivoimayhtiöiden konsultteina. He tekevät tuulivoimayhtiöille hankkeiden toteuttamiseen liittyviä selvityksiä tuulivoiman vaikutuksista eläimiin, luontoon ja ihmisiin. Jos tutkija saa suuria tuloja tuulivoimayhtiöltä samaan aikaan, kun hänen pitäisi tehdä objektiivisia raportteja viranomaisille, siinä on ilmeinen intressiristiriita. Vindvalin merituulivoimaa koskevien raporttien tieteellisyydessä on vakavia puutteita. Niissä on selvien virheiden lisäksi sanamuotoja, jotka osoittavat, että tutkijat eivät ole puolueettomia, vaan pyrkivät esittämään asiat tuulivoimayhtiölle eduksi. Viitataan vain sellaisiin aikaisempiin tutkimuksiin, jotka tukevat haluttua tulosta.

Vindval on tuulivoiman vaikutuksia ihmisiin, luontoon ja ympäristöön selvittelevä luonnonsuojelulaitoksen ja energiaviraston yhteinen tutkimusohjelma, jonka rahoittaa energiavirasto. Toisaalta energiaviraston tehtävänä on tukea ja edistää tuulivoimarakentamista Ruotsissa. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2005, ja sen puitteissa on julkaistu noin 50 raporttia. Näitä tuloksia käytetään apuna ja viranomaisohjeina tuulivoimaa suunniteltaessa.

Vindvalin tutkimuspäällikkö Kerstin Jansbo ei näe mitään kummallista siinä, että raportteja tuottavat tutkijat toimivat myös tuulivoimayhtiöiden konsultteina. Pikainen Vindvalin raporttien tarkistus osoittaa, että muutamat tutkijoista ovat mukana lähes kaikissa merkittävissä tuulivoimatutkimuksissa, ja toimivat samanaikaisesti tuulivoimayhtiöiden konsultteina. Kerstin Jansbon mukaan tämä kaksoisrooli ei kuitenkaan aiheuta eturistiriitaa tai ongelmaa. Myöskään energiaviraston koordinaattori Kristian Schoning ei näe mitään ristiriitaa siinä, että tutkijat työskentelevät myös tuulivoimayhtiöille. Hänen mielestään on hyvä, että tutkijat tuntevat tuulivoimanäkökulmaa.

Måns Hjernquist on käynyt yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa läpi raporttia ”Ekologisesti kestävä tuulivoima Itämerellä”, jonka mukaan alueella on suuria tuulivoimahankkeille soveltuvia alueita. Hänen mukaansa siitä on useita lintuja koskevia virheitä. Lisäksi raportin taustalla olevat selvitykset ovat suurimmaksi osaksi konsulttiselvityksiä. Kun kyse on näin yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, taustalla ei saisi olla muita etuja kuin tiede.

Vindvalissa on sisäänrakennettu perusongelma. Ohjelmalla on selkeä tavoite edistää tuulivoimaa, jolloin se ei ole riippumatonta tutkimusta, vaan poliittisesti kontrolloitua. Tuulivoimahankkeiden lupaviranomaisena toimii lääninhallitus, jonka tulee tutkia hankkeiden ympäristövaikutukset. Tuulivoimayhtiö hankkii ja maksaa YVA-selvityksen.

Ympäristöoikeuden professori Jonas Ebbersson sanoo, että YVA-selvitys ei ole puolueeton asiakirja, vaikka YVA-menettelyyn sisältyykin monia sisällöllisiä ja menettelyvaatimuksia, joilla pyritään parantamaan sen tasoa. Tuulivoimayhtiö ei halua esittää lupaviranomaiselle YVA-selvitystä, jolla lupaa ei voisi saada. Konsultti on hankalassa tilanteessa. Jos hän antaa niin tiukan YVA-selvityksen, että tuulivoimayhtiölle ei myönnetä lupaa, on mahdollista, että tuulivoimayhtiö valitsee toisen konsultin.

Viranomaiset ovat velvollisia valvomaan YVA-selvitysten laatua, ja muilla viranomaisilla ja etujärjestöillä on oikeus myös antaa lausuntonsa niistä. Ja lopulta asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Samaan aikaan valtio jakaa rahaa ympäristöjärjestöille. Resurssit jakautuvat kuitenkin epätasaisesti. Voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä ja asiantuntijoilla ei ole resursseja tutkimuksiin. Sen sijaan tuulivoimayhtiöillä on rajattomat resurssit.

Linkki artikkeliin: https://www.epochtimes.se/Miljoprovningen-av-vindkraft-kritiseras?fbclid=IwAR11DtMMmYH3uF38BG4AqOV-qWZ3gjSldLjC2yA0Y846tEQwTlxbMGSMwus#