Tuulivoimapäätösten valitusoikeutta pitää laajentaa

4.3.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kainuun Sanomissa 4.3.2023:

Mari Pihlajaniemi pohdiskeli kolumnissaan (KS 2.3.2023), pitäisikö valitusoikeutta viranomaisten päätöksistä rajoittaa vai ei.

Kysymys valitusoikeudesta nousee usein esille tuulivoiman yhteydessä. Hankkeiden lupamenettelyjä haluttaisiin nopeammiksi, ja silloin puhe kääntyy myös valituksiin. Valittamiseen on jo pyritty vaikuttamaan rajoittamalla valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusluvalla ja korottamalla oikeudenkäyntimaksuja. Silti vaatimuksia valitusoikeuden rajoittamisesta nousee säännöllisesti esille.

Täytyy kuitenkin muistaa, että valitusoikeus on tärkeä laadun tae kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntalaiset valvovat hallinnon lainalaisuutta kaavoituksessa, ja vain valitusoikeus mahdollistaa oikeusturvan toteutumisen. Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Århusin yleissopimuksessa, edellytetään kansalaisille riittäviä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja ja mahdollisuutta vaikuttaa omaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain säätäminen vahvisti kuntien oikeutta päättää oman alueensa maankäytöstä. Tuulivoimahankkeistakin päätetään yksinoikeudella kunnissa, vaikka tuulivoiman vaikutukset ovat ylikunnallisia. Hankkeet sijoitetaan hyvin usein kuntien reunoille, jolloin osa haitoista koituu naapurikunnan puolelle. Tämä puoltaisi sitä, että tuulivoimaa koskevaa valitusoikeutta tulisi pikemminkin laajentaa kuin rajoittaa sitä.

Tuulivoimahankkeen sallittavuus ratkaistaan kaavoituksella. Lisäksi jokaisella tuulivoimalalla tulee olla oma rakennuslupa, jonka tulee olla kaavan mukainen ja täyttää laissa säädetyt edellytykset. Rakennuslupia koskeva valitusoikeus on suppea ja rajoittuu vain lähimpiin naapureihin. Usein käykin niin, että vaikka naapurikiinteistöjä lähimpien voimaloiden rakennusluvat kumoutuvat tuomioistuimessa lainvastaisina, hankkeen muut, sisällöltään täysin samanlaiset rakennusluvat jäävät voimaan, koska kenelläkään ei ole oikeutta niistä valittaa. On oikeusvaltioperiaatteen vastaista, että suuri osa tuulivoimahankkeiden rakennusluvista jää kokonaan tuomioistuinkontrollin ulkopuolelle valitusoikeudessa olevan aukon vuoksi. Yhdistysten valitusoikeus paikkaa tätä aukkoa vain osittain.

Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen edellyttää tuulivoimapäätöksiä koskevan valitusoikeuden laajentamista.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry