Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n vaaliviesti

27.2.2023

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa toiminnassa 1393 tuulivoimalaa. Rakenteilla ja suunnitteilla oli maatuulivoimaa yhteensä 333 hanketta, joihin on tulossa 6827 tuulivoimalaa. Lisäksi merialueille on suunnitteilla 1013 tuulivoimaa (lähde: Suomen tuulivoimayhdistys ry). Kuntaliiton omistaman konsulttiyhtiön FCG Finnish Consulting Group Oy:n mukaan Suomessa tämän lisäksi on suunnitteilla 185 vielä julkistamatonta tuulivoimahanketta. Lähes jokaisessa maakunnassa on meneillään eri vaiheissa olevia tuulivoimaselvityksiä, joiden tarkoituksena on kartoittaa uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita. Tuulivoiman määrän ennustetaan kolmin-nelinkertaistuvan lähivuosikymmeninä, mutta tavoitteet ovat huomattavasti tätä korkeammalla.

Tuulivoiman lisääminen johtaa myös sähkönsiirtolinjojen voimakkaaseen lisärakentamiseen. Jokainen tuulivoimahanke tarvitsee sähköliityntälinjan, jolla tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon. Liityntälinjojen pituus vaihtelee nykyisin 10 ja 40 kilometrin välillä, mutta voidaan olettaa, että tulevaisuudessa tuulivoimahankkeita joudutaan sijoittamaan yhä pidemmälle kantaverkon liityntäpisteistä. Myös kantaverkkoa joudutaan vahvistaman, ja Fingridin mukaan lähivuosikymmeninä joudutaan rakentamaan tuhansia kilometrejä uutta voimalinjaa.

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja maankäyttö- ja rakentamislain säädöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen, vaikka tuulivoimarakentaminen poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta maatalous- ja asuinrakentamisesta. Laissa on vain harvoja tuulivoimaa koskevia erityissäädöksiä, ja niidenkin tarkoituksena on pikemminkin helpottaa tuulivoiman rakentamista, kuin lieventää tuulivoimasta aiheutuvia haittoja.

Tuulivoiman aiheuttamia melutasoja kyllä säädellään asetuksella, mutta melurajojen noudattamista ei valvota käytännössä millään tavalla viranomaisten toimesta. Tuulivoimahankkeilta ei myöskään edellytetä lain mukaan ympäristölupaa, kuten muulta vastaavia ja paljon vähäisempiäkin vaikutuksia aiheuttavalta teolliselta ja taloudelliselta toiminnalta.

Tuulivoimarakentamisesta päätetään hanke kerrallaan kunnissa, vaikka tuulivoiman vaikutukset ovat ainakin osittain ylikunnallisia. Lisäksi tuulivoimahankkeita pyritään useissa tapauksissa sijoittamaan kuntien reunoille ja usein aivan kuntarajan tuntumaan, jolloin osa vaikutuksista väistämättä ulottuu naapurikuntien puolelle. Naapurikuntien asukkailla on vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa näihin haittoihin. Maakuntaavoihin merkitään vain seudullisesti merkittävät tuulivoimahankkeet. Tuulivoiman rakentamiseen ja toimintaan tarvittaisiin kuntarajat ylittävää säätelyä ja koordinointia.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry odottaa seuraavalta eduskunnalta ja hallitukselta tuulivoiman rakentamista ja toimintaa kohtuullistavia toimia:

  1. Kaikki tuulivoimahankkeet on säädettävä ympäristöluvanvaraisiksi. Ympäristölupaa tulee edellyttää ennen voimaloiden käyttöönottoa. Myös olemassa oleville hankkeille tulee hakea ympäristölupa, mikäli niistä aiheutuu asutukselle melu- tai välkehaittoja.
  2. Tuulivoimameluasetusta on täydennettävä siten, että tuulivoimamelun erityispiirteet, erityisesti merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) huomioidaan asetuksella säädettyjä ohjearvoja alentavana tekijänä. Melurajat asetettava melun kaikille taajuuksille, myös kaikista matalimmille.
  3. Melumallinnus- ja melumittausohjeistusta tulee päivittää tuulivoimaloiden koon ja tehon kasvua vastaavalla tavalla. Melumallinnusohjeistuksen puutteet on korjattava siten, että mallinnustulokset saadaan paremmin vastaamaan todellisia toteutuvia melutasoja.
  4. Lakiin on lisättävä kiinteä tuulivoimaloiden ja asutuksen välinen minimietäisyys, jonka alittaminen on mahdollista vain kiinteistönomistajien ja asukkaiden suostumuksella.
  5. Tuulivoimayhtiöiden velvollisuus tuulivoimaloiden ja niiden perustusten purkamiseen sekä riittävien purkuvakuuksien asettamiseen on varmistettava lakiin otettavilla määräyksillä.
  6. Lunastusmenettelyn käyttämisestä maanhankinnassa tuulivoimahankkeiden sähköliityntälinjoja varten on luovuttava, maanhankinnan on perustuttava vain vapaaehtoiseen sopimiseen. Maakaapelointi tulee säätää sähköliityntälinjojen ensisijaiseksi toteutustavaksi.
  7. Tuulivoima-alalle tulee säätää taloudellinen vastuu aiheuttamastaan kantaverkon vahvistamistarpeesta ja säätövoiman rakentamistarpeesta kustannukset kattavalla tuottajamaksulla.
  8. Tuulivoimarakentamisen aiheuttama kiinteistön arvon aleneminen ja muiden sivullisille aiheutuvien vahinkojen ja menetysten korvaaminen järjestettävä lainsäädännöllä.

Suomessa on ryhdyttävä heti vaalien jälkeen valmistelemaan tuulivoiman rakentamista ja toimintaa kokonaisvaltaisesti ohjaavaa ja säätelevää tuulivoimalakia, jossa säädetään myös haittojen torjunnasta ja sivullisille aiheutuvien menetysten korvaamisesta ja jossa on tarvittavat viittaukset muuhun lainsäädäntöön.

Helmikuussa 2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Lataa tiedote pdf-muodossa tästä: