Tiekunnan muistilista tienkäyttösopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa

8.6.2021

TIEKUNNAN MUISTILISTA tienkäyttösopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa

1. Metsätien tiekunnan tulisi aina tehdä tuulivoimayhtiön kanssa erillinen sopimus tienkäyttäjän oikeuksista tuulivoima-alueella. (Esimerkiksi Suomen tieyhdistyksellä on kokemusta sopimuksenteosta, joten sieltä kannattaa pyytää neuvoja.) Ennen hyväksymista sopimus tulee näyttää sopimusoikeutta tuntevalla omalla asiantuntijalla.

2. Tuulivoimayhtiöltä tulisi vaatia jokaiselle palstalle liittymä tierumpuineen.

3. Tuulivoimayhtiön tulee suorittaa täysimääräisesti kaikki mahdolliset tienrakentamiseen, leventämiseen, vahvistamiseen jne. liittyvät kustannukset ja korvaukset. Myös puuston poistamistarve molemmin puolin tietä maanomistajien mailta tulee huomioida.

4. On varmistettava, että tuulivoimalat eivät sijoitu niin lähelle metsätietä, että siitä aiheutuu esim. jäänheittoriskin tai roottorinosien putoamisvaaran vuoksi rajoituksia metsätien käytölle. Tuulivoimayhtiötä kannattaa pyytää esittämään tiekunnalle kirjallinen selvitys jäävaarasta ja sen ehkäisemisestä. Jäänmuodostuksen ehkäisemiseksi ainoa keino pohjoismaisissa oloissa on siipien lämmitysjärjestelmän hankkiminen. Liikenneviraston ohjeen (8/2012) mukaan maanteillä tuulivoimaloiden etäisyys maantiestä tulee olla vähintään noin 300 metriä. Koska muuta ohjetta ei ole, sitä voidaan pitää myös yksityisten teiden osalta vähimmäisetäisyytenä tuulivoimaloista.

5. Tienkäyttösopimuksessa tulee määrätä myös tuuliyhtiön käyttämän tieosuuden kunnossapidosta koko siltä ajalta, jona tuulivoimahanke on toiminnassa, sekä tien palauttamisesta kuntoon myös voimaloiden purkamisen jälkeen tuulivoima-alueen toiminnan ja sopimuksen päätyttyä.

6. Tiekunnan tulee huolehtia, että kaapeleita sähkön siirtoa varten ei sijoiteta ainakaan maanomistajan puolelle aluetta vaan tienrunkoon. Jos metsänomistaja metsänhoitotöitä tehdessään omalla alueellaan aiheuttaa kaapelivahingon, hänelle voi aiheutua korvausvastuu. Pahimmillaan vahingon sattuessa korvausvaatimukset ovat korkeat.

7. Sopimuksessa tulee olla päättymisaika sekä irtisanomisehdot myös tiekunnan puolelta.

8. Olisi suositeltavaa vaatia erillinen tietoimitus vedoten tietä koskeviin muutoksiin. Yksityistiehen vaadittavista muutoksista ja tien käytöstä ei voida määrätä tuulivoimaloita varten myönnettävissä rakennusluvissa, vaan ne ratkaistaan yksityistielain mukaisilla menettelyillä.

TV-KY 5.6.2021