Tutkimus paljasti tuulivoimaloiden olevan liian lähellä asutusta

5.5.2020
Tuulivoimalat ovat liian lähellä asutusta

Valtioneuvoston  tutkimushankkeessa Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia terveyteen. Tuulivoimaloiden infraäänitasoja selvitettiin pitkäaikaismittauksilla ja terveysvaikutuksia kyselytutkimuksella. Infraäänien havaitsemista selviteltiin kuuntelukokeella laboratoriossa.

Alustavien tulosten johtopäätöksenä esitetään, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät pystyneet koetilanteessa havaitsemaan lyhytaikaista (10 sek) infraäänelle altistumista. Pidempiaikaisen altistumisen vaikutusten selvittäminen edellyttäisi luonnollisesti pidempiaikaisia tutkimuksia.

Tutkimuksen sivutuotteena saatiin uutta tietoa tuulivoimaloiden kuultavasta äänestä. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien asuntojen sisätiloissa toteutuvat kokonaisäänitasot olivat koko tutkimusajan suurempia kuin aiemmissa tuulivoimayhtiöiden tekemissä mittauksissa, ja että tuulivoimalat muuttavat tuulivoimaloiden lähialueen äänimaiseman maaseudullakin kaupunkimaiseksi.

Asuntojen sisätiloissa pitkäaikaiset keskimääräiset äänitasot ylittivät terveydensuojelulaissa asetetut suurimmat sallitut äänitasot noin 10 desibelillä. Asumisterveysasetuksen mukainen suurin sallittu yöaikainen kokonaisäänitaso saa olla enintään 25 dB, mutta 1,5 km:n ja 1,6 km:n etäisyydellä sijaitsevissa asunnoissa mitatut yöaikaiset melutasot klo 22-07 välillä olivat keskiarvoltaan 35 dB ja 34 dB (minimi 29 dB, maksimi 54 dB)*. Terveydensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ryhtymään tällaisissa tilanteissa viipymättä toimenpiteisiin haittaan johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Tutkimustulokset vahvistivat myös aiemmin saatuja tutkimustuloksia, joiden mukaan merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) lisää tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä.

  • Tutkimuksessa mainitaan, että tuulivoimaloiden kuuluvan melun, valojen, välkkeen ja maisemavaikutusten kokeminen häiritseväksi on nähty olevan yhteydessä terveyshaittoihin (Michaud ym. 2018).
  • Samansuuntaisia tuloksia on myös juuri julkaistussa tutkimuksessa (Kerstin Persson Waye et al.), joka osoittaa tuulivoimaloiden vaikuttavan häiritsevästi REM-uneen.
  • Maailman Terveysjärjestö WHO toi esille 2018 raportissaan tuulivoimaloiden aiheuttaman terveysriskin; haitallisia terveysvaikutuksia alkaa näkyä, kun yöaikainen äänenpainetaso on ulkona yli 40 dB.

 

Suomessa tehdyn tutkimuksen raportin mukaan noin 15 prosentilla 2,5 km etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista koehenkilöstä havaittiin erilaisia terveyteen liittyviä oireita, ja kolmasosan oireet olivat vakavia.

Kun asuntojen sisätilojen melutasot ylittävät sallitut melutasot ja samanaikaisesti huomattava osa alueen asukkaista oireilee, tämän pitäisi herättää viranomaiset toimimaan heti.
Kuultavan melun tasot tulee kiireellisesti selvittää kaikilla tuulivoima-alueilla, joilla on asutusta alle 1,5 km etäisyydellä tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden ja asuntojen välille tarvittava suojaetäisyys määritellään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella melumallinnuksella. Suojaetäisyyden katsotaan olevan riittävä, kun laskennallinen melutaso lähialueen asuntojen ulkopuolella jää alle 40 dB:n. Koska nyt on käynyt ilmi, että 40 dB:n suojavyöhyke ulottuukin oleellisesti pidemmälle kuin melumallinnusten mukaan pitäisi, ja merkittävä osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista ihmisistä kokee terveyshaittoja, on ilmeistä, että melumallinnusohjeistuksessa on jotain vikaa.

Viranomaisten tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin melumallinnusohjeistuksen korjaamiseksi. Asukkaiden terveyden suojaamiseksi kaikki teollisen kokoluokan tuulivoimalat tulee säätää ympäristöluvanvaraisiksi, ja ympäristölupaa tulee vaatia myös kaikille jo toiminnassa oleville tuulivoimaloille.

 

Kalevi Nikula
Puheenjohtaja, FM
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry.


* Yöaikaiset mittaustulokset ja kuva päivitetty julkaisusta Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines.