Tv-ky: Heijastuiko tutkijoiden asenne tuulivoimasta tehtyihin tutki­mus­tu­lok­siin?

15.4.2019

5.4.2019
Tuulivoima-kansalaisyhdistys

Heijastuiko tutkijoiden asenne tuulivoimasta tehtyihin tutki­mus­tu­lok­siin?

Turun ammattikorkeakoulu julkaisi alkuvuodesta 2019 tuulivoimamelun häiritsevyyttä selvittelevän tutkimuksen.

Tutkimuksen tuloksina kerrottiin, että ”huolestuneisuus tuulivoimamelun vaikutuksista on tärkein tuulivoimamelun häiritsevyyden ennustava tekijä” ja ”jos henkilö on huolestunut tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksista, hän todennäköisesti kokee äänen häiritseväksi” ja ”sama havainto koskee myös tuulivoimamelusta peräisin olevia univaikeuksia”.

Lisäksi kerrottiin, että ”yleinen suhtautuminen tuulivoimaan tietyllä alueella ja tuulivoiman alueelle tuoma hyöty heijastuvat ihmisten häiritsevyyden kokemiseen”. Melutason kerrottiin vaikuttavan häiritsevyyteen vain vähän.

Tutkimus oli toteutettu kolmella tuulivoima-alueella tehdyllä kyselyllä, jota täydennettiin tutkimusalueen melutasojen arvioinnilla ja mittauksilla.

Kyselyllä selvitettiin alueella asuvien kokemuksia kysymällä esimerkiksi sitä, häiritseekö tuulivoimamelu asunnon pihalla tai sisällä, häiritseekö melu yöunta, näkyvätkö voimalat ikkunasta, onko vastaaja huolestunut tuulivoiman terveysvaikutuksista, miten hän suhtautuu tuulivoimaan energiantuotantomuotona ja hyötyykö hän tuulivoimaloista taloudelliseksi.

Kysymyksiä oli yhteensä 35 kappaletta ja vastauksia saatiin 318 vastaajalta.

Tällaisten kysymysten avulla voidaan todeta ainoastaan se, että ihmiset, jotka häiriintyvät tuulivoimaloiden melusta, kokevat myös univaikeuksia, ja voivat olla huolestuneita tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista ja suhtautua tuulivoimaan negatiivisesti, mutta ei mitään siitä, mikä on syy ja mikä seuraus.

Tutkimuksen tulokseksi kerrottiin, että nimenomaan huolestuminen terveysvaikutuksista ja yleinen asenne tuulivoimaa kohtaan ennustavat tuulivoimamelun häiritsevyyttä, vaikka samanarvoinen johtopäätös olisi ollut se, että tuulivoimamelusta häiriintyminen ja siitä johtuvat univaikeudet johtavat terveysvaikutuksista huolestumiseen.

Vaikuttaa siltä, että tutkijat ovat ottaneet huomattavan suuria vapauksia vetäessään johtopäätöksiä kyselytutkimuksen vastauksista, ja tuloksina esitettiin se, mitä tutkimuksella haluttiin osoittaa.

Tällaisia tutkimuksia tilaa ja rahoittaa yleensä tuulivoimateollisuus, mikä ei voi olla vaikuttamatta tutkimuksen tuloksiin. Tässäkin tutkimuksessa osa rahoituksesta tuli tuulivoimateollisuuden etujärjestöltä ja tuulivoimayhtiöiltä.

Tutkijoille ja tutkimuslaitoksille tutkimusrahoituksen jatkuvuus on elinehto, mikä voi myös houkutella esittämään tilaajaa miellyttäviä tuloksia, ja ovathan poliittiset paineetkin tuulivoiman edistämiseen tällä hetkellä erityisen suuret.

Julkaistu Suomenmaassa 07.04.2019.