IHMISNÄKÖKULMA

7.3.2018

Kun ulkomelumittauksia ei asiantuntijan mukaan ole tehty oikein, voi hakea hallintopakkoa, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Tvky:n kannalta tärkeää seurata tilannetta. Sisämelumittaukset määrätty tehtäväksi. Siinä katsotaan sisämeluasetuksen merkitystä. Toinen tärkeä seurattava asia on se, että voiko tuulivoimatoimijan toimesta tehdä ulkomelumittaukset noudattamatta ympäristöministeriön ohjeita. Nämä ovat tällä hetkellä ne kaksi kanavaa, joiden kautta voi tavallinen ihminen hakea oikeutta.

VARTI­NO­JAN VOI­MA­LAT al­koi­vat pyö­riä syys­kuus­sa 2015 ja sii­tä läh­tien on Jou­ni ja Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­kaan per­hees­sä kär­sit­ty me­lus­ta. En­sim­mäi­sen me­luil­moi­tuk­sen vi­ra­no­mai­sil­le he te­ki­vät jou­lu­kuus­sa 2015 ja uu­sia hel­mi­kuus­sa 2016. Il­moi­tus­ten vuok­si vi­ra­no­mai­set kä­vi­vät maa­lis­kuus­sa 2016 te­ke­mäs­sä tar­kas­tuk­sen, jos­ta kir­joi­tet­tiin muis­tio ja Sal­men­kan­kai­den an­net­tiin ym­mär­tää, et­tä si­säl­lä­kin teh­dään me­lu­mit­taus.

– Myö­hem­min kävi il­mi, et­tei si­säl­lä mi­ta­ta­kaan, Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas ker­too.

Ko­ke­mien­sa ter­veys­hait­to­jen vuok­si Sal­men­kan­kaat muut­ti­vat pois ko­to­aan syk­syl­lä 2016. Me­lu­mit­tauk­set mää­rät­tiin teh­tä­vik­si ja Var­ti­no­jan voi­ma­loi­den pää­o­mis­ta­ja Tuu­li­Sai­maa teet­ti ne 21.12. 2016 – 20.1.2017. Ra­por­tin mu­kaan voi­ma­loi­den melu ylit­tää päi­vä­oh­je­ar­von 45 de­si­be­liä (dB) tai yö­oh­je­ar­von 40 dB Sal­men­kan­kai­den pi­hal­la use­a­na mit­taus­päi­vä­nä, vaik­ka mit­tauk­sia ei Sal­men­kan­kai­den mu­kaan teh­ty ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti. Oh­je­ar­vot ovat val­ti­o­neu­vos­ton 2015 an­ta­mas­ta tuu­li­voi­ma­loi­den ul­ko­me­lu­ta­son ase­tuk­ses­ta.

Sa­maan ai­kaan teh­dyt si­sä­me­lu­mit­tauk­set epä­on­nis­tui­vat. Sal­men­kan­kai­den mu­kaan tar­kas­ta­ja ei ol­lut alan asi­an­tun­ti­ja ei­kä osan­nut käyt­tää me­lu­mit­taus­lai­tet­ta.

– Tar­kas­ta­jia on täy­ty­nyt opas­taa jopa sii­nä, mil­tä tuu­li­voi­ma­me­lu kuu­los­taa. Heil­lä ei ole ol­lut am­mat­ti­tai­toa. Tämä on ol­lut mel­kois­ta pom­pot­te­lua, Jou­ni Sal­men­kan­gas huo­kaa.

ME­LU­HAI­TOIS­TA SAL­MEN­KAN­KAAT te­ki­vät edel­leen il­moi­tuk­sia ym­pä­ris­tö­ter­veyden­huol­lon vi­ra­no­mai­sil­le. Vas­taa­va taho vel­voit­ti elo­kuus­sa 2017 tuu­li­voi­ma­toi­mi­ja Var­ti­no­ja 1 Ky:n teet­tä­mään si­sä­me­lu­mit­tauk­set lo­ka­kuu­hun 2017 men­nes­sä. Toi­mi­ja va­lit­ti mää­räyk­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen.

– Jou­lun ai­kaan soi­tin hal­lin­to-oi­keu­teen ja ky­syin kä­sit­te­ly­a­jas­ta. Sain vas­tauk­sen, et­tä se on kes­ki­mää­rin yh­dek­sän kuu­kaut­ta. Nyt on asia niin, et­tä odo­te­taan pää­tös­tä, mil­loin teh­dään si­sä­me­lu­mit­tauk­set, Riit­ta-Lii­sa to­te­aa.

Li­säk­si Sii­ka­jo­en ym­pä­ris­tö­sih­tee­ri an­toi mar­ras­kuus­sa 2017 mää­räyk­sen, jon­ka mu­kaan Var­ti­no­ja 1 Ky:n on ryh­dyt­tä­vä toi­miin me­lun vä­hen­tä­mi­sek­si. Yh­ti­ön on myös toi­mi­tet­ta­va sel­vi­tys tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä 28. hel­mi­kuu­ta 2018 men­nes­sä. Mää­räyk­sen pe­rus­te­luis­sa ym­pä­ris­tö­sih­tee­ri to­te­aa, et­tä me­lu­ta­son 55 dB yli­tyk­siä on mi­tat­tu myös Sal­men­kan­kai­den pi­han lä­hel­lä ol­lees­sa mit­taus­pis­tees­sä.

Täs­tä­kin pää­tök­ses­tä toi­mi­ja on va­lit­ta­nut oi­keu­teen.

– Tämä on hir­ve­än mo­ni­mut­kais­ta. Ta­voi­te on pääs­tä asu­maan ta­kai­sin ko­tiin. Mi­nua on moi­tit­tu, et­tä ajan omaa etua. Sil­loin tun­tui, et­tä jä­tän­kö kaik­ki luot­ta­mus­toi­me­ni. Mut­ta pe­rik­si en voi an­taa, jon­kun näi­tä asi­oi­ta on tuo­ta­va esiin. En toi­voi­si ke­nel­le­kään täl­lais­ta ti­lan­net­ta, Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas sa­noo.

VA­LI­TUK­SET TOI­MI­JA on jät­tä­nyt, kos­ka pi­tää ym­pä­ris­tö­sih­tee­rin mää­räys­tä pe­rus­teet­to­ma­na.

– Rei­lu vuo­si sit­ten vaa­dit­tiin mit­tauk­sia ja ne teh­tiin ku­ten pe­li­sään­nöt sa­noo. Niis­sä ei ol­lut mi­tään. Uu­sia mit­tauk­sia on nyt yri­tet­ty vaa­tia pe­rus­teet­to­mas­ti toi­seen la­kiin ve­do­ten, vaik­ka ai­em­mat to­dis­ti­vat, et­tei yli­tyk­siä ole, Tuu­li­Sai­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Mii­ka Pil­li to­te­aa.

– Jos pe­rus­teet­to­mas­ti vaa­di­taan, mei­dän on pak­ko vi­ral­lis­ta reit­tiä va­lit­taa. Muu­ten oli­si ihan jär­je­tön ti­lan­ne edes­sä. Vi­ra­no­mai­sen pää­tök­ses­tä on teh­ty vi­ral­li­nen va­li­tus ja an­ne­taan oi­keu­den rat­kais­ta, hän jat­kaa.

Voi­ma­la-alu­een me­lu­mal­lin­nok­sis­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa on Pil­lin mu­kaan nou­da­tet­tu kul­loin­kin voi­mas­sa ol­lut­ta tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vaa ase­tus­ta tai oh­jeis­tus­ta. Van­hem­mis­sa, ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain mu­kai­sis­sa vuo­den 1992 oh­jeis­sa ul­ko­me­lun oh­je­ar­vot ovat 50 dB yöl­lä ja 55 dB päi­väl­lä.

– Va­lit­ta­jat ve­to­a­vat toi­seen la­kiin ja toi­siin oh­je­ar­voi­hin pe­rus­tu­en, Pil­li sa­noo.

Mit­tauk­set Pil­lin mu­kaan osoit­ta­vat, et­tä Var­ti­no­ja täyt­tää val­ti­o­neu­vos­ton aset­ta­mat ar­vot ja et­tä voi­ma­la-alue on to­teu­tet­tu kaik­kien sään­tö­jen mu­kaan. Hän pi­tää ikä­vä­nä sitä, et­tä Sal­men­kan­kaat ovat jou­tu­neet muut­ta­maan pois ko­to­aan.

– Mi­kään ei osoi­ta, et­tei­vät he voi­si siel­lä asua, hän to­te­aa.

Var­ti­no­ja 1 Ky on vuon­na 2013 pe­rus­tet­tu kom­man­diit­tiyh­tiö, jos­ta Tuu­li­Ta­pi­o­la omis­taa 90 pro­sent­tia ja Lä­hi­Tuu­li 10 pro­sent­tia. Lä­hi­Tuu­len si­sa­ryh­tiö on Tuu­li­Sai­maa, jon­ka toi­mi­tus­joh­ta­ja Mii­ka Pil­li on myös Var­ti­no­ja 1 Ky:n toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Hallin­to­pakkoa ei käynnistetä

Vii­me jou­lu­kuus­sa Jou­ni ja Riit­ta-Lii­sa Sal­men­kan­gas jät­ti­vät kun­nan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sel­le hal­lin­to­pak­ko­ha­ke­muk­sen, jot­ta se vel­voit­tai­si Var­ti­no­ja Ky 1 -yh­ti­ö­tä ha­ke­maan ym­pä­ris­tö­lu­paa tuu­li­voi­ma­loil­le. Ha­ke­mus­taan Sal­men­kan­kaat pe­rus­te­le­vat koh­tuut­to­mal­la me­lu­hai­tal­la.

Ha­ke­muk­ses­sa vaa­di­taan myös, et­tä voi­ma­loi­den toi­min­ta on ”mää­rät­tä­vä kiel­le­tyk­si tois­tai­sek­si, kun­nes riit­tä­vän var­mal­la ta­val­la voi­daan osoit­taa, et­tä voi­ma­loi­den me­lu­hait­ta voi­daan ra­joit­taa lain­sää­dän­nös­sä sal­li­tul­le ta­sol­le.”

Pe­rus­te­luis­saan Sal­men­kan­kaat muis­tut­ta­vat, et­tä ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain mu­kaan ym­pä­ris­tö­lu­pa on ol­ta­va muun mu­as­sa toi­min­taan, jos­ta saat­taa ym­pä­ris­tös­sä ai­heu­tua koh­tuu­ton­ta ra­si­tus­ta. Li­säk­si mai­ni­taan, et­tä mit­tauk­sil­la on to­det­tu voi­ma­loi­den me­lu­ta­son ole­van oh­je­ar­vo­jen ylä­puo­lel­la ja ai­heut­ta­van naa­pu­ruus­suh­de­lais­sa tar­koi­tet­tua koh­tuu­ton­ta hait­taa. Sik­si voi­ma­loi­den ym­pä­ris­tö­lu­van tar­vet­ta oli­si nyt Sal­men­kan­kai­den mu­kaan syy­tä har­ki­ta uu­des­taan.

Ko­ti­kun­tan­sa toi­min­taan Sal­men­kan­kaat ovat hy­vin pet­ty­nei­tä. He ko­ke­vat ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten väis­tä­vän vel­vol­li­suuk­si­aan ja sä­lyt­tä­vän vas­tuu­ta hei­dän kon­tol­leen.

– Kun­nal­la on mo­no­po­li kaa­voi­tuk­ses­sa ja se voi päät­tää, mi­ten kau­as voi­ma­lat asu­tuk­ses­ta tu­le­vat. Olem­me jou­tu­neet eri­ar­voi­seen ase­maan muit­ten kun­ta­lais­ten kans­sa. Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta on kun­nan ylin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen ja se ei eh­kä ole sitä tie­dos­ta­nut, Jou­ni Sal­men­kan­gas sa­noo.

Hal­lin­to­pak­ko on toi­men­pi­de, jon­ka yleen­sä vi­ra­no­mai­nen it­se mää­rää esi­mer­kik­si lait­to­man kaa­to­pai­kan sii­vo­a­mi­sek­si. Me­net­te­lyä voi myös yk­si­tyi­nen hen­ki­lö ha­kea. Sii­ka­jo­en tek­ni­nen lau­ta­kun­ta on kä­si­tel­lyt ha­ke­mus­ta vii­me vii­kol­la. Lau­ta­kun­ta päät­ti, et­tei se käyn­nis­tä hal­lin­to­pak­ko­me­net­te­lyä.

Siikajokilaakson lehtijuttu kotoaan pois muuttaneista Salmenkankaista

Kristiina Mutka-Leinonen

(Tekstin lyöntivirheiden korjaus: Tv-ky päivitys.)