TIEDOTE: Tuulivoimaloiden turvallisuudessa pahoja puutteita

27.3.2017

Lehdistötiedote 27.3.2017
Tuulivoima-kansalaisyhdistys

Yhdistys vaatii viranomaisilta toimenpiteitä

Suomeen rakennetaan Euroopan korkeimpia ja suuritehoisimpia tuulivoimaloita, mutta niiden turvallisuusvaatimukset on käytännössä sivuutettu ja uusien ohjeiden anto laiminlyöty. Turvallisuusohjeet ovat ajalta, jolloin voimalat olivat vielä yhden megawatin tehoisia. Nyt on rakennettu  jo 5 MW:n voimaloita, ja 6-8 MW:n voimaloita on tulossa.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys on ilmaissut huolensa lainsäädännön jälkeenjääneisyydestä kirjelmässä Tuulivoimaloiden tulipalo- ja onnettomuusriskit, jonka se on lähettänyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tuulivoimaloiden turvallisuudesta vastuussa oleville ministeriöille ja viranomaistahoille.

Nykyisessä lainsäädännössä tuulivoimaloilta ei lähtökohtaisesti vaadita ympäristölupaa. Kaikilta muilta  ympäristö- ja terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavilta laitoksilta se edellytetään. Lainsäädäntöä tulee kiireesti muuttaa siten, että ympäristölupa on aina ehtona tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämiselle, yhdistys vaatii. Voimaloita ei tule käynnistää ilman voimassa olevaa ympäristölupaa, jossa turvallisuusasiat on selvitetty. Ympäristölupa tulee hakea myös kaikille jo rakennetuille tuulivoimaloille. Muussa tapauksessa voimalat on pysäytettävä, kunnes mahdolliset vaaratekijät on tutkittu ja poistettu.

Tuulivoimaloiden sijoittamista ja rakentamista koskevissa ohjeissa ja luvissa ei ole myöskään huomioitu henkilöturvallisuutta. Voimaloilla tulee olla selkeät turvaetäisyydet niiden läheisyydessä liikkuvia henkilöitä varten. Viranomaisten tulee ohjeistaa, miten rajat merkitään tai miten luonnossa liikkuvia varoitetaan vaarasta tuulivoimaloiden ympäristössä. On myös selvitettävä, miten rajoitukset koskevat jokamiehenoikeuksia, tai omistajien oikeutta tehdä talvella haluamanaan aikana metsätöitä omilla
maillaan voimaloiden läheisyydessä.

Ministeriöiden ja viranomaisten tulee korjata ohjeensa siten, että niissä huomioidaan nykyisten  suurten voimaloiden turvallisuuden vaatimat uudet vähimmäisetäisyydet suhteessa liikenneväyliin, sähköverkkoihin sekä syttymisherkkien tai vaarallisten aineiden käsittelyalueisiin ja varastoihin.

Tuulivoimalaonnettomuudet eivät ole harvinaisia, vaan maailmalla niitä on jo tilastoitu tuhansia, myös kuolemaan johtaneita. Myös Suomessa ja naapurimaissamme on sattunut uhkaavia voimalapaloja sekä jääkappaleiden ja voimalanosien sinkoutumisia ympäristöön. Turbiinipalot voivat syttyä pienestäkin viasta mutta ovat sen jälkeen pelastusviranomaisille mahdottomia sammuttaa. Onnettomuustapauksissa vaaraa lisäävät jopa tuhansien litrojen öljypalot  ja jäähdytysnestevuodot turbiineista. Rikkoutuneiden lapojen osia on sinkoutunut jopa 1000 metrin päähän, yhdistyksestä muistutetaan.