TV-KY:n lausunto TEM:in energiatuen työryhmälle

23.6.2016

Tuulivoima-kansalaisyhdistys katsoo, että uutta tuulivoimatukea ei tulisi myöntää nykyisen, 3,5 miljardia euroa maksavan ja vuoteen 2030 kestävän tariffituen rinnalle.  Nykyisen kalliin järjestelmän päälle ei tule rakentaa enää uutta tukijärjestelmää, koska tuulivoimateollisuus pystyy omienkin lupaustensa mukaan pian toimimaan markkinaehtoisesti.

TV-KY on jättänyt lausuntonsa TEM:in uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraporttiin 20.6.2016. Lausunto on luettavissa täällä.

Kansalaisyhdistys kummastelee sitä, että toimeksiannosta puuttui tuulivoiman osalta kokonaan ns. nollavaihtoehto, eli että tukea tuulivoimalle ei lainkaan myönnettäisi.

Tavoitteet saavutettu etuajassa

Suomi on saavuttanut uusiutuvan energian vuodelle 2020 asetetut tavoitteet jo kuusi vuotta etuajassa. Maassamme jo nyt päätetyt ja suunnitteilla olevat metsäteollisuuden investoinnit sekä niihin liittyvät biotuotetehtaat kasvattavat edelleen merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja nopeuttamaan tavoitteiden saavuttamista. Nyt on maksettu ja maksetaan vielä vuosikausia ylimitoitettua tukea tuulisähkön tuotannolle, eli alalle jonka suurin ongelma on tuotannon ailahtelevuus.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston SITRA:n toimeksiannosta laatimassa raportissa vuonna 2015 todettiin, että kansalliset tuuli- ja aurinkovoimatuet ovat tehottomin tapa hillitä CO2-päästöjä, ja tuet ovat haitallisia koska tekevät jo sovitun päästökaupan tehottomaksi.

Pöyryn valtioneuvostolle tekemän selvityksen mukaan (Pöyry Management Consulting Oy, toukokuu 2016) Suomessa ei ole syytä investoida tuuli- ja aurinkovoimaan nykyisen tukijärjestelmän piirissä olevien investointien lisäksi. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteet uusiutuvasta energiasta (yli 50 % 2020-luvulla) ja omavaraisuudesta (yli 55 % 2020-luvulla) sähkö- ja lämpösektorilla voidaan saavuttaa lisäämällä bioenergian käyttöä, jolla korvataan pääasiassa hiilen ja maakaasun käyttöä.

Suomi on tunnetusti jo maailman kärkimaa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Pöyryn mukaan päästökaupan toimiessa bioenergian käytön lisäys sähkö- ja lämpösektoreilla ei vaadi muita tukia tai ohjauskeinoja nykyisen verotason lisäksi. Energialaitosten maksukyky puusta nousee selvityksen mukaan teollisuuden kuitupuun tasolle 2020-luvulla.

Tuulivoima-Kansalaisyhdistys katsoo että jos kansallisia energiatukia ylipäätänsä on pakko tarve käyttää, ne tulisi kohdistaa uusille, innovatiivisille, ei-kypsille teknologioille, joista Suomi voisi saada vientituotteita. Tällainen suomalaista työllisyyttä ja vientimahdollisuuksia avaava mahdollisuus voisi olla vaikkapa ilmastopäästöjä aiheuttavan metaanin talteenottotekniikan kehittäminen maatilojen lantaloissa ja biojätteen paikallinen hyödyntäminen biokaasuna energiantuotannossa.

Janne Salonen
TV-KY:n hallituksen jäsen