YVA-menettely heitettiin roskakoriin

4.4.2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 150 tuulivoiman rakentamisesta ilman ympäristövaikutusten arviointia antaa tästä maasta ja tuulivoimarakentamisesta täällä kuvan, joka ei meitä imartele.
Katsotaan, miten tuo päätös sopii esimerkiksi niihin velvotteisiin, jotka sisältyvät eduskunnan vuonna 2004 hyväksymään Århusin sopimukseen. Sitaatit ovat Euroopan unionin virallisesta tekstistä.

Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa sanotaan näin: ”Tavoite. Tämän direktiivin tavoitteena on edistää Århusin yleissopimuksen velvotteiden täytäntöönpanoa erityisesti: a)antamalla säännökset yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen; b) parantamalla yleisön osallistumista sekä säätämällä neuvoston direktiiveissä 85/337/ETY ja 96/61/EY muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta.”

Virallinen teksti jatkuu näin toisessa artiklassa:
”1. Tässä artiklassa yleisöllä tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä sekä, kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden henkilöiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä.”
” 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisölle annetaan mahdollisuuksia osallistua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti niiden suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun ja muuttamiseen tai tarkistamiseen, jotka on laadittava liitteessä 1 lueteltujen säännösten mukaisesti.”

Ja edelleen toisen artiklan seuraavissa kohdissa määrätään näin:
” a) yleisölle tiedotetaan joko julkisin ilmoituksin tai muin asianmukaisin tavoin, kuten sähköisin viestimin milloin mahdollista, ehdotuksista tällaisiksi suunnitelmiksi tai ohjelmiksi taikka niiden muuttamiseksi tai tarkistamiseksi ja että asianmukaiset tiedot tällaisista ehdotuksista saatetaan yleisön saataville, mukaan luettuina muun muassa tiedot oikeudesta osallistua päätöksentekoon sekä toimivaltaisesta viranomaisesta, jolle voi esittää huomautuksia tai kysymyksiä.”
”b) yleisöllä on oikeus esittää huomautuksensa ja mielipiteensä ennen kuin suunnitelmista ja ohjelmista päätetään vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna;”
”c) päätöksiä tehtäessä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon yleisön osallistumisen tulokset.”
”d) toimivaltainen viranomainen pyrkii, tutkittuaan yleisön ilmaisemat huomautukset ja mielipiteet, kohtuullisin keinoin tiedottamaan yleisölle tehdyistä päätöksistä sekä näiden päätösten perusteena olevista seikoista ja näkökohdista, yleisön osallistumisprosessia koskevat tiedot mukaan lukien.”

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on poikkeuksellisen räikeästi rikkonut kaikkia noita mainittuja Århusin sopimuksen säännöksiä. Päätöstään ely-keskuksen virkamiehet eivät perustele millään tavalla. On ällistyttävää, jos yksikään viranomainen ei puutu asiaan.

Päätöksen takana on ely-keskuksen käyttämä YVA-lain porsaanreikä: Alle 10 voimalan rakentaminen on mahdollista ilman yva-menettelyä. Ely-keskus ei olisi antanut lupaa rakentaa 150 voimalaa ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Mutta kun Megatuuli Oy rakentaakin anomustensa mukaan yhdeksän tuulivoimalan ryppäitä, jopa samanaikaisesti, rinnakaisille alueille, niin virkamiesten mukaan se on täysin hyväksyttävää.

Tämän logiikan mukaan laki yva-menettelystä onkin turha. Megatuuli Oy käyttää ely-keskuksen tuella röyhkeästi hyväkseen ehkä vahingossa syntynyttä säännöstä. Ellei tämä ole vastoin lain kirjainta ja henkeä, niin mikä sitten on? Miksi lainsäätäjä on asettanut alle kymmenen voimalan säännön, jos sillä ei ole mitään merkitystä? Jos tähän eivät korkeammat viranomaiset puutu, niin näille säännöksille nauravat tuulivoimayhtiöitten lisäksi variksetkin.

Kurikka-lehti julkaisi viime lokakuussa (10.10.) jutun Megatuuli Oy:n tuulivoimalahankkeista. Silloin yhtiön projektipäällikkö Marko Sihvonen sanoi haastattelussa:
”Aluksi olemme puhuneet sadasta voimalasta, mutta se muotoutuu ajan kanssa.” Nyt voimaloita onkin 150, yhdeksän voimalan ”laillisissa” ryppäissä. Samassa Kurikka-lehden jutussa myönnettiin avoimesti, että alunperinkin tarkoituksena on rakentaa Lehtivuorelle, Rasakankaalle ja Saunamaalle yhdeksän voimalan ryhmiä, jolloin vältytään ymnpäristövaikutusten arviointimenettelyltä.

Jos tämä sallitaan, niin maa on pian täynnä ”pieniä” yhdeksän voimalan ryppäitä rintarinnan. Ja yva-menettely on historiaa.

Yllä mainitun ”tuulipuiston” voimalat ovat saman Kurikka-lehden mukaan kolmen megawatin voimaloita, kokonaiskorkeus 210 metriä. Siis tuulivoimalaitosten valmistajien termien mukaan monstereita – hirviöitä. Kun yva-laki säädettiin, voimaloita pidettiin yleisesti 30-80 metrin korkuisina. Yksikin 210 metrin tuulivoimala vastaa kymmeniä tuon ajan laitosta.

Jotakin tässä on nyt todella pahasti pielessä. Ja siitä kärsivät kuntien asukkaat.

Viime elokuussa YK antoi Århusin sopimukseen viitaten (Daily Telegraph 28.Aug.2013) vakavan huomautuksen Englannille siitä, että yleisöä ei ole kuultu tuulivoimarakentamisen päätöksiä tehtäessä. Huomautus oli Englannille nolo ja häpeällinen. Jäämmekö nyt odottamaan vastaavaa huomautusta Suomelle?
Esko Salmela
Taalintehdas