KIINTEISTÖJEN ARVOT ALENEVAT KOLMANNEKSEN TUULIVOIMALOIDEN LÄHEISYYDESSÄ

13.3.2014

KIINTEISTÖJEN ARVOT ALENEVAT KOLMANNEKSEN TUULIVOIMALOIDEN LÄHEISYYDESSÄ
Asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen arvot alenevat keskimäärin kolmasosan tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella. Tämä kolmannes ei edes riitä mikäli kiinteistö on esim. kilometrin päässä voimalasta ja toisaalta kiinteistön arvon alentuminen ei lopu n. kolmen kilometrin lähivaikutusalueen päähän. Tuulivoimalat tulevat näkymään hyvin kymmenenkin kilometrin päähän ja vaikuttavat siis negatiivisesti alueen houkuttelevuuteen ja siten myös kiinteistöjen arvoihin kauas.
Ruotsissa tuulivoimaloiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen arvot on todettu laskeneen n. 30 % ja nyt myös Suomessa on tehty samansuuntaisia arvioita. Mm. Salon Näsen kartanon tuulivoimapuiston kaavaehdotuksesta Aktia kiinteistövälitys Oy:n Mosse Lindholm (LKV ammattilainen, joka on ollut alalla lähes 30 v.) on antanut lausunnon. Siinä todetaan mm. seuraavaa: ”Kun alueen imago muuttuu teollisuusmaiseksi, se vaikuttaa kaikkien kiinteistöjen arvoihin” ja edelleen: ”Tuulivoimaloiden suuren koon ja sijoituksen takia maisema- ja asuinviihtyvyys heikkenee merkittävästi alueella. Arvioimme että asuinkiinteistöjen arvo alenee keskimäärin kolmasosan jo tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella, eli 3 kilometrin säteellä”.
Huso-Pöylän lähivaikutusalueella eli 3 kilometrin säteellä on arviolta n. 200 asuin- tai vapaa-ajan asuntoa. Jos lasketaan esimerkiksi yksittäisen kiinteistön arvoksi n. 150 000 € saadaan yhteensä n. kymmenen miljoonan euron kiinteistöjen arvojen alennus tälle alueelle!
Näin mittavien arvonalentumisten vuoksi voisi verottajalta hakea alennusta kiinteistöverotusarvoon ja jos lähiseudun asukkaat näitä hakevat, voivat kaupungin kiinteistöverotuotot vähentyä.
Kaupunki hyötyy tuulivoimaloista kiinteistöveron muodossa. Yhden 3 MW:n voimalan rakentamiskustannukseksi lasketaan yleisesti n. 4 milj. euroa. Koneiston osuus on tästä 3/4, joten tornille jää kustannukseksi n. 1 milj. euroa. Jälleenhankinta-arvoon luetaan 70 % rakentamiskustannuksista eli 700 000 €. Esim. Paimiossa yleinen kiinteistöveroprosentti v. 2014 on 0,8 % ja näin ollen Paimio saisi kiinteistöverona n. 5 600 € per voimala eli n. 39 000 euroa ensimmäisenä vuonna ja huom! siis vain ensimmäisenä vuonna. Tästä sitten tehdään vuosittain poistoja , kunnes saavutetaan vähimmäisverotusarvo-taso, jolloin Paimio saisi enää muutaman tonnin per voimala vuodessa.
Valtio kaavailee merkittävää leikkausta voimalapaikkakuntien kiinteistöverotuloihin. Leikkuri ulottuisi myös tuulivoimaloista saataviin kiinteistöverotuloihin. Leikkauksesta on alustavasti sovittu hallituksen piirissä. Kunta saisi ehdotuksen mukaan pitää 50 % kiinteistöverotuloista, mutta toinen puoli tilitettäisiin verotulojen tasaukseen (HS 19.2.2014). Tämä tarkoittaisi sitä että edellä mainitut Paimion kiinteistöverotuotot pahimmillaan vielä puolittuisivat!
Toivottavasti Paimiossa ja Salossa otetaan nyt järki käteen eikä lähdetä ”myymään” asukkaiden koteja näin halvalla. Voimaloista koko niiden elinikänä mahdollisesti saatavien muutaman sadan tuhannen euron toivossa aiheutettaisiin miljoonien eurojen vahingot!

Huso-Pöylän puolesta ry